“Жай­хун му­рат сер­вис” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти

мулк­нинг бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди.

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

2018 йил 15 но­ябрь ва 22 но­ябрь кун­ла­ри 11.00 да Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си, Ну­кус шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си 112-а уй­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган аук­ци­он сав­до­га:

Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си иқти­со­ди­ёт су­ди­нинг 10.07.2018 й., 4-2301-1801/1962-ҳал қи­лув қа­ро­ри­га асо­сан банк­рот деб то­пи­л­ган Хў­жай­ли ту­ма­ни, “Ев­ро Ро­адс Ма­стер” МЧЖ кре­ди­тор­ла­ри­нинг 30.10.2018 й., 3-ба­ён­но­ма­си қа­ро­ри­га асо­сан “Ев­ро Ро­адс Ма­стер” МЧЖГА те­ги­шли бўл­ган 1. “ГАЗ-53” мар­ка­ли ав­то­ма­ши­на­си, бо­шланғич баҳо­си – 12 600 000 сўм. 2. Ва­гон уй­ча, бо­шланғич баҳо­си – 4 016 300 сўм. 3. Ғил­ди­рак­ли ва­гон, бо­шланғич баҳо­си – 1 125 000 сўм ва 4. Уму­мий ин­вен­тар­лар (прин­тер, факс, сейф, стол, шкаф, кро­вать, ка­ло­ри­фер, 50 литр пласт­мас­са ём­кость) бо­шланғич баҳо­си – 1 450 000 сўм бўл­ган мулк­лар аук­ци­он сав­до­га қай­та қўй­ил­моқ­да.

Ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш аук­ци­он сав­до­дан 1 (бир) кун ол­дин со­ат 16.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш ис­та­ги­да бўл­ган та­ла­б­гор­лар аук­ци­он таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат пу­ли тўғри­си­да­ги ке­ли­шув шар­тно­ма­си­га асо­сан мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­и­зи миқ­до­ри­да­ги за­ка­лат пул­ла­ри­ни тўлашла­ри ҳам­да жис­мо­ний шах­слар­дан пас­порт нус­ха­си, ҳуқуқий шах­слар­дан давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма, уста­ви нус­ха­си ва сав­до­да қат­на­шув­чи ишончли ва­кил учун та­с­диқлан­ган ишонч­но­ма тақ­дим эти­ли­ши сўра­ла­ди.

За­ка­лат тў­ло­ви учун рек­ви­зит­лар: “Жай­хун му­рат сер­вис” МЧЖ, ҳ/р: 20208000400606133001, “Ту­рон­банк” Ну­кус фи­ли­а­ли МФО 00585, СТИР 303885795.

Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш ёки қў­шимча маъ­лу­мот­лар учун ман­зил ва те­ле­фон: аук­ци­он таш­ки­лот­чи­си – “Жай­хун му­рат сер­вис” МЧЖ, Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си, Ну­кус шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 112-а уй.

Тел.: (0-361) 222-00-84. Гу­воҳ­но­ма: 0171. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.