“Ko‘chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ На­ман­ган ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Сав­до­га Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақобатни ривожлантириш давлат қў­ми­та­си На­ман­ган ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 26 ок­тябр­да­ги 143/ас-ер-буй­руғи­га асо­сан як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш бўй­и­ча қуй­и­да­ги ер участ­ка­ла­ри қўй­ил­моқ­да:

1. На­ман­ган ви­ло­я­ти, Чор­тоқ ту­ма­ни, Соҳиб­кор МФЙ ҳу­д­у­ди­дан ҳар би­ри­нинг сатҳи 400 кв.м.дан ибо­рат 1–30-сон­ли жа­ми 30 та ер участ­ка­ла­ри. Ҳар бир ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг бо­шланғич баҳо­си – 200 000 сўм.

Сав­до 2018 йил 3 де­кабрь ку­ни со­ат 14.00 да бў­либ ўта­ди. Бу­юрт­ма­лар­ни рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 9.00 дан 18.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (12.00 дан 13.00 га­ча туш­лик). Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти 2018 йил 2 де­кабрь ку­ни со­ат 18.00.

Маз­кур ер участ­ка­ла­ри 2018 йил 3 де­кабрь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да ер участ­ка­ла­ри­нинг та­к­ро­рий сав­до­си 2018 йил 10, 17, 24 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 14.00 да бў­либ ўта­ди.

Та­к­ро­рий сав­до­лар учун бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 10 де­кабр­да­ги сав­до учун 9 де­кабрь ку­ни, 2018 йил 17 де­кабр­да­ги сав­до учун 16 де­кабрь ку­ни, 24 де­кабр­да­ги сав­до учун 23 де­кабрь ку­ни со­ат 18.00. Сав­до­га қўй­и­л­ган ер участ­ка­ла­ри би­лан те­ги­шли туман ҳо­ким­ли­ги ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин.

Та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шув­га асо­сан ер участ­ка­ла­ри учун 150 000 сўм­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни, “Ипо­те­ка-банк” АТИБ На­ман­ган бў­ли­ми­да­ги МФО 00223, СТИР 207122519, 20208000104920609015 ҳ/р.га тўлашла­ри шарт.

Сав­до ғо­ли­би­га сав­до ку­ни­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун муд­дат ичи­да ер­га бўл­ган ҳуқуқ­ни та­сар­руф қи­лиш шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди. Тўлан­ган за­ка­лат миқ­до­ри со­тиб олиш тў­ло­ви миқ­до­ри­нинг 15 фо­изи­дан кам бў­либ қолган тақ­дир­да, етиш­ма­ёт­ган миқ­до­ри­ни шар­тно­ма ту­зи­л­гун­га қа­дар тўлаб бе­риш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди.

За­ка­лат тўғри­си­да­ги ке­ли­шув им­зо­лан­ган­дан сўнг та­ла­б­гор сав­до таш­ки­лот­чи­си­га аук­ци­он сав­до ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни бу­юрт­ма­но­ма би­лан бир­га тақ­дим эта­ди­лар:

– Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­си – пас­пор­ти нус­ха­си;

– хо­ри­жий юри­дик шах­слар – улар­нинг уста­ви­ни бел­ги­лан­ган тар­тиб­да ле­га­ли­за­ция қи­лин­ган нус­ха­си;

– хо­ри­жий фуқа­ро­лар – чет давлат мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­пор­ти;

– Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган ва яшаш гу­воҳ­но­ма­си­га эга бўл­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си нус­ха­си;

– за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си.

Бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ва сав­до ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: На­ман­ган шаҳри, Но­ди­ра кў­ча­си, 3-уй­нинг 4-қа­ва­ти. Тел.: (0-369) 227-94-47. www.1kms.uz. user08@inbox.uz. Ли­цен­зия: RR-0001.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.