“Ми­к­ро­кре­дит­банк” АТБ ак­ци­ядор­ла­ри диққатига!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Ҳур­мат­ли ак­ци­ядор­лар! “Ми­к­ро­кре­дит­банк” ак­ци­ядор­лик-ти­жо­рат бан­ки ак­ци­ядор­ла­ри­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши 2018 йил 16 но­ябрь ку­ни, Тош­кент шаҳри, Лут­фий кў­ча­си, 14, “Ми­к­ро­кре­дит­банк” Атб­нинг маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ла­ди.

Йиғи­лиш со­ат 10.00 да бо­шла­на­ди. Ак­ци­ядор­лар­ни рўй­хат­га олиш со­ат 9.00 дан бо­шла­на­ди. Уму­мий йиғи­лиш ўт­ка­зиш учун Банк ак­ци­ядор­ла­ри ре­ест­ри 2018 йил 12 но­ябрь ҳо­ла­ти­га ту­зи­ла­ди.

Банк­нинг элек­трон поч­та­си ва веб-сай­ти ман­зи­ли: info@mikrokreditbank.uz, www. mikrokreditbank.uz.

Йиғи­лиш кун тар­ти­би: 1. “Ми­к­ро­кре­дит­банк” ак­ци­ядор­лик-ти­жо­рат бан­ки ак­ци­ядор­ла­ри­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши ре­гла­мен­ти­ни та­с­диқлаш.

2. “Ми­к­ро­кре­дит­банк” ак­ци­ядор­лик-ти­жо­рат бан­ки Ку­за­тув кен­га­ши аъ­зо­си ва­ко­ла­ти­ни муд­да­ти­дан ил­га­ри ту­га­тиш.

3. “Ми­к­ро­кре­дит­банк” ак­ци­ядор­лик-ти­жо­рат бан­ки Ку­за­тув кен­га­ши тар­ки­би­га ян­ги аъ­зо­ни сай­лаш.

Ак­ци­ядор­лар­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри Уму­мий йиғи­ли­ши­ни ўт­ка­зи­ли­ши ҳақи­да ха­бар қи­лиш 2018 йил 30 ок­тябрь ҳо­ла­ти­га ту­зи­л­ган ак­ци­ядор­лар ре­ест­ри маъ­лу­мот­ла­ри асо­си­да ак­ци­ядор­лар­нинг элек­трон поч­та ман­зил­ла­ри­га бил­ди­риш­но­ма юбо­риш орқа­ли амал­га оши­ри­ла­ди.

Ак­ци­ядор­лар Уму­мий йиғи­ли­ш­да шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат ва ёз­ма ша­кл­да ту­зи­л­ган ишонч­но­ма асо­си­да қат­на­ша­ди, юри­дик шахс но­ми­дан бе­ри­л­ган ишонч­но­ма қо­нун ҳуж­жат­лар­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да, жис­мо­ний шахс но­ми­дан бе­ри­л­ган ишонч­но­ма но­та­ри­ал та­с­диқлан­ган бў­ли­ши ке­рак.

Йиғи­лиш ўт­ка­зиш бўй­и­ча қў­шимча ах­бо­рот, ун­да кўри­ла­ди­ган ма­са­ла­лар­нинг ҳуж­жат­ла­ри би­лан қуй­и­да­ги ман­зи­л­га ва те­ле­фон рақам­ла­ри­га му­ро­жа­ат қи­лиш орқа­ли та­ни­шиш мум­кин. Тел.: 202-99-99 (1122, 1015), 273-96-29.

Банк Ку­за­тув кен­га­ши.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.