“Capital Trust Invest” МЧЖ бо­шланғич нар­хи босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган та­к­ро­рий очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Очиқ аук­ци­он сав­до­га “Аса­ка­банк” ак­ци­ядор­лик ти­жо­рат бан­ки­нинг 2018 йил 31 ок­тябр­да­ги Aи-19-31/7632-бу­юрт­ма­но­ма­си­га асо­сан, “Аса­ка банк” ак­ци­ядор­лик ти­жо­рат бан­ки­нинг та­сар­ру­фи­да­ги Тош­кент шаҳри, Яш­но­бод ту­ма­ни, Та­раққи­ёт кў­ча­си, 2-уй­да жой­ла­ш­ган ом­бор­хо­на би­но-ин­шо­от­лар ҳам­да мра­мор маҳ­су­лот­ла­ри ишлаб чиқа­ри­ш­га мўл­жал­лан­ган ас­бо­бу­ску­на­лар мул­кий ма­жмуа си­фа­ти­да та­к­ро­ран қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 15 621 060 490 сўм. Тў­лов муд­да­ти: 7 йил­дан ор­тиқ бўл­ма­ган муд­дат­да. Аванс тў­ло­ви: ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си уму­мий қий­ма­ти­нинг 20 фо­из­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан бо­шлаб 10 ка­лен­дарь ку­ни ичи­да (За­ка­лат тў­ло­ви­ни ҳи­соб­га олган ҳол­да) тўла­ни­ши ло­зим.

Тў­лов шар­ти: ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си қий­ма­ти­дан 85 фо­из миқ­до­ри­да­ги қарз­нинг қолган қисми­ни тўлаш ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­га ило­ва қи­лин­ган жа­д­вал­га му­во­фиқ амал­га оши­ри­ла­ди.

Мулк­ка эга­лик ҳуқуқи­ни бе­риш: ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­да бел­ги­лан­ган сум­ма­нинг 100 фо­из тў­лов амал­га оши­ри­л­ган­дан кей­ин мулк ҳуқуқи бе­ри­ла­ди.

Сав­до­га қўй­иш бо­шланғич қий­ма­ти ва аук­ци­он сав­до на­ти­жа­си­да­ги со­тув нар­хи орас­и­да­ги фарқ­ни за­ка­лат тў­ло­ви­га қў­шимча ра­ви­ш­да тўлаш маж­бу­ри­я­ти­ни ха­ри­дор ўз зим­ма­си­га ола­ди.

Мулк­ни суғур­та­лаш: ха­ри­дор банк­нинг бош офи­си би­лан ке­ли­ши­л­ган ҳол­да мул­кий ма­жму­а­ни банк фой­да­си­га, яъ­ни наф олув­чи си­фа­ти­да банк­ни кўр­сат­ган ҳол­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­нинг амал қи­ли­ниш­нинг тў­лиқ муд­да­ти­га бир мар­та­ли тў­лов орқа­ли суғур­та­лаш­ни шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан бо­шлаб 15 ка­лен­дарь ку­ни ичи­да амал­га оши­риш маж­бу­ри­я­ти­ни ўз зим­ма­си­га ола­ди.

Ғо­либ ха­ри­дор мул­кий ма­жму­а­ни со­ти­лиш нар­хи­дан 0,2 фо­из миқ­до­ри­да­ги пул ма­б­лағи­ни сав­до таш­ки­лот­чи­си­га тўлаб бе­риш маж­бу­ри­я­ти­ни ола­ди.

Аук­ци­он сав­до 2018 йил 13 но­ябрь ку­ни со­ат 11.00 да Тош­кент шаҳри, Ми­ро­бод ту­ма­ни, Истиқ­бол кў­ча­си, 34-уй­да бў­либ ўта­ди.

Юқо­ри­да­ги кўч­мас мулк­лар 2018 йил 13 но­ябрь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до 2018 йил 28 но­ябрь ҳам­да 13, 28 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 11.00 да бў­либ ўта­ди.

Юқо­ри­да­ги мул­кий ма­жмуа би­лан “Аса­ка банк” АТБ ва­кил­ла­ри иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та ман­зи­л­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин. Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш ис­та­ги­ни бил­дир­ган та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан мул­кий ма­жмуа бо­шланғич нарх­и­нинг 15 фо­из­дан кам бўл­ма­ган миқ­до­ри­да за­ка­лат пу­ли­ни “Capital Trust Invest” Мчж­нинг Халқ бан­ки Юну­со­бод фи­ли­а­ли­нинг қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри ло­зим: 20208000900757166001. МФО 00823. СТИР 304 802 952.

Та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар қа­бул қи­лиш аук­ци­он сав­до са­на­си­га бир иш ку­ни ол­дин тўх­та­ла­ди. Сав­до ғо­ли­би­га аук­ци­он сав­до на­ти­жа­ла­ри бўй­и­ча ғо­ли­б­лик ба­ён­но­ма­си им­зо­лан­ган са­на­дан бо­шлаб 5 кун ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си им­зо­лаш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Ман­зил: Тош­кент шаҳри, Ми­ро­бод ту­ма­ни, Истиқ­бол кў­ча­си, 34-уй. Те­ле­фон: (+998-71) 236-25-53. www. capitaltrust.uz “Аса­ка банк” АТБ те­ле­фо­ни: 120-39-82. Ли­цен­зия: RR-0298.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.