“Mulk ijara-savdo” МЧЖ очиқ аук­ци­он сав­до­лар­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2017 йил 29 июн­да­ги 443-қа­ро­ри ижро­си­ни таъ­мин­лаш мақ­са­ди­да, “Ми­но­ра қу­риш экс­пе­ди­ци­я­си” Аж­нинг 2018 йил 29 ок­тябр­да­ги 03/На-735-бу­юрт­ма ха­ти­га би­но­ан 2018 йил 7 де­кабрь ку­ни со­ат 15.00 да Қар­ши шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 43-уй, “Mulk ijara-savdo” МЧЖ офи­си би­но­си­да таш­кил қи­ли­на­ёт­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га “Ми­но­ра қу­риш экс­пе­ди­ци­я­си” Аж­га те­ги­шли Қар­ши шаҳри, Шай­ха­ли қўрғо­ни, Қар­ши-ко­сон йў­ли 8 км. 1-уй­да жой­ла­ш­ган жа­ми­ят­нинг чўчқа­хо­на фер­ма­си­га те­ги­шли уму­мий ер май­до­ни 28778,07 кв.м., қу­ри­лиш май­до­ни – 3249,6 кв.м.ни таш­кил эт­ган би­но-ин­шо­от­ла­ри қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 507.437.992,0 (беш юз ет­ти мил­ли­он тўрт юз ўт­тиз ет­ти минг тўққиз юз тўқ­сон ик­ки) сўм.

Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш учун бу­юрт­ма­но­ма­лар эъ­лон чиққан кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) со­ат 9.00 дан 17.00 га­ча Қар­ши шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 43-уй, “Mulk ijara-savdo” МЧЖ офи­си би­но­си­да қа­бул қи­ли­на­ди (со­ат 13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қи­лиш 2018 йил 6 де­кабрь ку­ни со­ат 17.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Уш­бу объ­ект­лар 2018 йил 7 де­кабрь ку­ни ўт­ка­зи­ла­ди­ган аук­ци­он сав­до­да со­тил­май қол­са, со­ти­л­гун­га қа­дар 2018 йил­нинг 14 де­кабрь, 21 де­кабрь, 28 де­кабрь, 2019 йил­нинг 4 ян­варь, 11 ян­варь ва ҳаф­та­нинг ҳар жу­ма кун­ла­ри со­ат 15.00 да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­к­ро­ран қўй­и­ли­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қи­лиш аук­ци­он сав­до ўт­ка­зиш са­на­си­дан 1 кун ол­дин со­ат 17.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Сав­до ғо­ли­би­га сав­до ўт­ка­зи­л­ган кун­дан бо­шлаб 10 (ўн) кун­лик муд­дат ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш ва со­тув­чи то­мо­ни­дан бел­ги­лан­ган 5 (беш) йил муд­дат­да тў­лов­ни тў­лиқ амал­га оши­риш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан кўч­мас мулк бо­шланғич нарх­и­нинг 15 (ўн беш) фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­до­ри­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни “Mulk ijara-savdo” Мчж­нинг “Ҳам­кор­банк” АТБ Қар­ши фи­ли­а­ли­да­ги МФО 01031, СТИР 304548818, 20208000600725471001 ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри ва қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни тақ­дим эти­шла­ри шарт:

– аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш учун ари­за (бу­юрт­ма­но­ма), за­ка­лат пу­ли тўғри­си­да­ги ке­ли­шув­нинг нус­ха­си ва за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг асл нус­ха­си;

– жис­мо­ний шах­слар фуқа­ро­лик пас­пор­ти нус­ха­си, юри­дик шах­слар эса давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ган­ли­ги ҳақи­да­ги гу­воҳ­но­ма ва ни­зом нус­ха­си; – агар сав­до­да ишончли ва­кил иш­ти­рок эт­са бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма­нинг асл нус­ха­си. Му­ро­жа­ат учун ман­зил: Қар­ши шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 43-уй. Те­ле­фон: (+998 97) 200-65-10, (+998 93) 422-25-55. Ли­цен­зия: RR-0278. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.