“Respublika mulk markazi” МЧЖ

бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Аук­ци­он сав­до­га “Юну­со­бод деҳқон бо­зо­ри” Аж­га те­ги­шли, Тош­кент шаҳри, Юну­со­бод ту­ма­ни, 3-мавзе ман­зи­ли­да сақла­на­ёт­ган, 2009 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, “Lacetti” ру­сум­ли давлат рақа­ми 01/072JFA, бо­шланғич баҳо­си – 58 924 078 сўм бўл­ган ав­то­транс­порт во­си­та­си қўй­ил­моқ­да.

Аук­ци­он сав­до 2018 йил 30 но­ябрь ку­ни со­ат 15.00 дан бо­шлаб ўт­ка­зи­ла­ди. Ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди сав­до­лар (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 28 но­ябрь ку­ни со­ат 18.00.

Юқо­ри­да­ги ав­то­транс­порт во­си­та­ла­ри 2018 йил 27 но­ябрь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да та­к­ро­рий сав­до 2018 йил 13, 20, 27, 2019 йил 8 ян­варь кун­ла­ри со­ат 15.00 бў­либ ўта­ди, ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 13 де­кабр­да­ги сав­до учун 2018 йил 11 де­кабрь, 2018 йил 20 де­кабр­да­ги сав­до учун 2018 йил 18 де­кабрь, 27 де­кабр­да­ги сав­до учун 2018 йил 25 де­кабрь, 2019 йил 8 ян­вар­да­ги сав­до учун 2018 йил 5 ян­варь кун­ла­ри со­ат 18.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди.

Шу­нин­г­дек, аук­ци­он сав­до ғо­либ иш­ти­рок­чи­си­га ав­то­транс­порт во­си­та­ла­ри бўй­и­ча би­тим­лар­ни но­та­ри­ал тар­тиб­да та­с­диқла­ни­ши­ни таь­мин­лаш ва но­та­ри­ал ха­ра­жат­лар­ни тўла­ши маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Сав­до ғо­ли­би­га 10 кун ичи­да со­тув­чи би­лан но­та­ри­ал тар­тиб­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди. Сав­до­да иш­ти­рок этиш учун ари­за, за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги ҳақи­да­ги тў­лов ҳуж­жа­ти нус­ха­си, ва­кил­лар учун ишонч­но­ма тақ­дим эти­л­а­ди.

Та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шув­га асо­сан мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “RMM” Мчж­нинг “Давр­банк” ХАТБ Ол­ма­зор фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 22604000200571452001. МФО 01121, СТИР 200933850.

Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш ва сав­до ўт­ка­зиш ман­зи­ли: Тош­кент шаҳри, Ол­ма­зор ту­ма­ни, 1-Қо­рақа­миш кў­ча­си, 1-а уй. Тел.: 228-79-52. Гу­воҳ­но­ма: 001805.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.