“Respublika mulk markazi” МЧЖ бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Аук­ци­он сав­до­га “O`rta Osiyo Trans GLS” МЧЖГА те­ги­шли Тош­кент шаҳри, Сер­ге­ли ту­ма­ни, С.оли­мов кў­ча­си, 24-уй­да сақла­на­ёт­ган қуй­и­да­ги: 1. 1993 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган “Мер­се­дес Бенц 1838LS” ру­сум­ли, 01/187NCA давлат рақам­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 19 951 692 сўм. 2. 1993 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган “Мер­се­дес Бенц 1838LS” ру­сум­ли, 01/533НCA давлат рақам­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 31 170 969 сўм. 3. 1995 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган “Мер­се­дес Бенц 1935S” ру­сум­ли, 01/273SВA давлат рақам­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 30 897 309 сўм. 4. 1995 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган “Мер­се­дес Бенц 1935S” ру­сум­ли, 01/276SВA давлат рақам­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 20 878 386 сўм. 5. 1994 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган “Мер­се­дес Бенц 1935S” ру­сум­ли, 01/459ЕСA давлат рақам­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 31 317 579 сўм. 6. 1995 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган “Мер­се­дес Бенц 1935S” ру­сум­ли, 01/487САA давлат рақам­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 36 972 141 сўм. 7. 1993 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган “KOGEL SPKH24P” ру­сум­ли, 01/2609AA давлат рақам­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 19 764 048 сўм. 8. 1993 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган “KOGEL SPKH24P” ру­сум­ли, 01/3753AA давлат рақам­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 19 764 048 сўм. 9. 1993 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган “KOGEL SPKH24P” ру­сум­ли, 01/3754AA давлат рақам­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 19 764 048 сўм. 10. 1993 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган “KOGEL SPKH24” ру­сум­ли, 01/5264AA давлат рақам­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 19 764 048 сўм. 11. 1993 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган “KOGEL SVKA24PE” ру­сум­ли, 01/3751AA давлат рақам­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 20 368 530 сўм. 12. 1992 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган “КАМАЗ-53212” ру­сум­ли, 01/544JBA давлат рақам­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 23 531 300 сўм. 13. 1995 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган “Иве­ко 65-9 ре­фриж” ру­сум­ли, 01/392НВA давлат рақам­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 23 385 866 сўм. 14. 1995 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган “Иве­ко М 24” ру­сум­ли, 01/658ОСA давлат рақам­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 12 035 146 сўм. 15. 1994 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган “Иве­ко М 29” ру­сум­ли, 01/972КСА давлат рақам­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 12 035 146 сўм. 16. 1993 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган “Форд Тран­зит” ру­сум­ли, 01/615RBА давлат рақам­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 8 314 822 сўм. 17. 1993 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган “ГАЗ31029” ру­сум­ли, 01/189NCA давлат рақам­ли бо­шланғич баҳо­си – 831 410 сўм. Ав­то­транс­порт во­си­та­ла­ри та­к­ро­ран қўй­ил­моқ­да.

Аук­ци­он 2018 йил 7 но­ябрь ку­ни со­ат 15.00 дан бо­шлаб ўт­ка­зи­ла­ди. Ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 5 но­ябрь ку­ни со­ат 18.00 га­ча.

Юқо­ри­да­ги ав­то­транс­порт во­си­та­ла­ри 2018 йил 7 но­ябрь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да та­к­ро­рий сав­до 2018 йил 14, 21, 28 но­ябрь, 2018 йил 5, 12, 19 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 15.00 да бў­либ ўта­ди. Та­к­ро­рий сав­до учун ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 14 но­ябр­да­ги сав­до учун 12 но­ябрь, 21 но­ябр­да­ги сав­до учун 19 но­ябрь, 28 но­ябр­да­ги сав­до учун 26 но­ябрь, 2018 йил 5 де­кабр­да­ги сав­до учун 3 де­кабрь, 12 де­кабр­да­ги сав­до учун 10 де­кабрь, 19 де­кабр­да­ги сав­до учун 17 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 18.00 га­ча.

Сав­до ғо­ли­би, деб то­пи­л­ган шах­сга 10 кун ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди. Сав­до­да иш­ти­рок этиш учун ари­за, за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги ҳақи­да­ги тў­лов ҳуж­жа­ти нус­ха­си, ва­кил­лар учун ишонч­но­ма тақ­дим эти­л­а­ди. Та­ла­б­гор­лар ав­то­транс­порт во­си­та­ла­ри би­лан мулк эга­си ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Та­ла­б­гор­лар мулк­нинг уму­мий ҳо­ла­ти­ни шах­сан ўр­га­ниб чиққан ҳол­да сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан, мулк­нинг бо­шланғич баҳо­си 10 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “RMM” Мчж­нинг “Давр­банк” ХАТБ Ол­ма­зор фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 22604000200571452001. МФО 01121, СТИР 200933850.

Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш ва сав­до ўт­ка­зиш ман­зи­ли: Тош­кент шаҳри, Ол­ма­зор ту­ма­ни, 1-Қо­рақа­миш кў­ча­си, 1-а уй. Тел.: 228-79-52. Гу­воҳ­но­ма: 001805.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.