“Ko‘chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Хо­разм ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Аук­ци­он сав­до­га, “Сoco-cola Ichimligi Uzbekistan, LTD” Мчж­нинг 2017 йил 8 фев­рал­да­ги 17-буй­руғи­га ва “Сoco-cola Ichimligi Uzbekistan, LTD” МЧЖ Urganch фи­ли­а­ли­нинг 2018 йил 26 ок­тябр­да­ги 122-бу­юрт­ма­но­ма­си­га асо­сан Хо­разм ви­ло­я­ти, Ур­ганч шаҳри, Ал-хо­раз­мий кў­ча­си, 117-уй­да жой­ла­ш­ган 3 қа­ват­ли би­но ва ин­шо­от­ла­ри, ма­и­ший тех­ни­ка ва ме­бел­ла­ри, мул­кий ма­жмуа қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 1 978 787 000 сўм.

Би­но-ин­шо­от­лар ва бар­ча мол-мулк­лар жам­лан­ма­си ҳам­да улар­га те­ги­шли ҳуж­жат­лар би­лан “Сococola Ichimligi Uzbekistan, LTD” МЧЖ Urganch фи­ли­а­ли­нинг ма­съул хо­дим­ла­ри иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин. “Сoco-cola Ichimligi Uzbekistan, LTD” МЧЖ Urganch фи­ли­а­ли­нинг ман­зи­ли: Хо­разм ви­ло­я­ти, Ур­ганч шаҳри, Ал-хо­раз­мий кў­ча­си, 117-уй.

Аук­ци­он сав­до 2018 йил 10 де­кабрь ку­ни со­ат 11.00 да “Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Хо­разм ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли аук­ци­он за­ли­да бў­либ ўта­ди. Юқо­ри­да­ги мулк­лар 10 де­кабрь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до жо­рий йил­нинг 14, 21 де­кабрь ва 2019 йил­нинг 10, 17 ян­варь кун­ла­ри бў­либ ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз.

Аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­лаб­но­ма­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: сав­до ку­ни­дан бир кун ол­дин 18.00 тўх­та­ти­ла­ди.

Аук­ци­он сав­до якун­ла­ри сав­до таш­ки­лот­чи­си жой­ла­ш­ган ман­зил­да сав­до ўт­ка­зи­л­ган­дан сўнг эъ­лон қи­ли­на­ди.

Сав­до на­ти­жа­си­га кў­ра ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зиш ва у бўй­и­ча тў­ло­влар­ни амал­га оши­риш муд­да­ти “Сoco-cola Ichimligi Uzbekistan, LTD” МЧЖ Urganch фи­ли­а­ли­нинг то­мо­ни­дан бел­ги­ла­на­ди.

Та­ла­б­гор­лар би­но-ин­шо­от­лар ва бар­ча мол-мулк­лар жам­лан­ма­си бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни тўлай­ди. “КМСХ” МЧЖ Хо­разм ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­нинг “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Тинч­лик фи­ли­а­ли, ҳ/р: 20208000004920609036, МФО 00580, СТИР 207122519.

Аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш учун ари­за­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ман­зил: Ур­ганч шаҳри, Й.бо­бо­жа­нов кў­ча­си, 23-уй, 1-қа­ват, 2-хо­на. Тел./факс: (0362) 228-10-86. Элек­трон поч­та: rieltsavdo@inbox. uz. Ин­тер­нет тар­моғи­да­ги веб-сайт: www.1kms.uz. Ли­цен­зия: RR-0001.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.