Ҳур­мат­ли тад­бир­кор­лар ва иш­би­лар­мон­лар! Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақобатни ривожлантириш давлат қў­ми­та­си Тош­кент шаҳри ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си то­мо­ни­дан 2018 йил 3 де­кабр­да та­к­ро­ран ўт­ка­зи­ла­ди­ган тўғри­дан-тўғри му­зо

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Давлат ак­тивла­ри­ни со­тиб олиш шар­тла­ри қуй­и­да­ги­ча: – энг юқо­ри со­тиб олиш баҳо­си­ни та­клиф этиш; – уш­бу давлат ак­тивла­ри учун энг ка­ми­да қуй­и­да­ги жа­д­вал­да ило­ва­ла­ри­да кел­ти­ри­л­ган мик­дор­да ин­ве­сти­ция ки­ри­тиш маж­бу­ри­ят­ла­ри­ни олиш; – ян­ги иш ўрин­ла­ри таш­кил этиш; – со­тиб олиш тў­ло­вла­ри ва ин­ве­сти­ция маж­бу­ри­ят­ла­ри­ни қисқа муд­дат­лар­га амал­га оши­риш.

Сав­до­лар­да қат­на­шиш учун тақ­дим эти­л­а­ди­ган ҳуж­жат­лар:

– со­тув­чи­нинг банк ҳи­соб рақа­ми­га объ­ект­нинг бо­шланғич нар­хи­дан 10 фо­из­дан кам бўл­ма­ган за­ка­лат тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си;

– та­кли­флар (биз­нес-ре­жа­лар) со­лин­ган ҳам­да елим­лаб ёпиш­ти­ри­л­ган, им­зо би­лан та­с­диқла­ниб, муҳр­лан­ган кон­верт­лар, ик­ки нус­хада.

–* но­давлат юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, ва­ко­лат­ли ва­кил учун қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма, унинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ҳол­да;

– **жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт­нинг нус­ха­си, ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да, ва­ко­лат­ли ва­кил учун қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма, унинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ҳол­да;

– елим­лаб оғ­зи ёпи­л­ган кон­верт­га со­лин­ган, қуй­и­да­ги­лар­ни ўз ичи­га олув­чи та­кли­флар;

– со­тиб олиш тў­ло­вла­ри­нинг та­клиф эти­л­а­ёт­ган сум­ма­си ва улар­ни тўлаш муд­да­ти;

– ин­ве­сти­ци­явий маж­бу­ри­ят­лар­нинг та­клиф эти­л­а­ёт­ган сум­ма­си, улар­ни ки­ри­тиш шак­ли, муд­да­ти ва шар­тла­ри (за­рур бўл­ган­да);

– та­ла­б­гор­нинг мо­ли­явий му­стақил­ли­ги­ни ва те­ги­шли тар­моққа ил­га­ри амал­га оши­ри­л­ган ин­ве­сти­ция лой­иҳа­ла­ри­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­лар (мав­жуд бўл­ган­да).

Тақ­дим эти­л­ган ҳуж­жат­лар­нинг бар­ча ва­рақла­ри та­ла­б­гор­нинг муҳри ва им­зо­си би­лан та­с­диқлан­ган бў­ли­ши ке­рак.

Сав­до ғо­ли­би­га бо­шқар­ма­нинг буй­руғи қа­бул қи­лин­ган са­на­дан бо­шлаб йи­гир­ма кун муд­дат ичи­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш шар­ти юкла­ти­ла­ди.

Сав­до­лар­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар­ни/бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш офер­та сав­д­оси­ни ўт­ка­зиш бо­шла­ни­ши­дан 1 иш ку­ни ав­вал со­ат 16.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Му­зо­ка­ра­лар 2018 йил 3 де­кабрь ку­ни со­ат 16.00 да Тош­кент шаҳри, Ми­ро­бод ту­ма­ни, Амир Те­мур шоҳкў­ча­си, 16-а уй­да ўт­ка­зи­ла­ди.

Уш­бу кун сав­до­лар бўл­ма­ган тақ­дир­да, 2018 йил 18 де­кабрь ку­ни со­ат 16.00 да Тош­кент шаҳри, Ми­ро­бод ту­ма­ни, Амир Те­мур шоҳкў­ча­си, 16-а уй­да ўт­ка­зи­ла­ди.

Му­ро­жа­акт учун те­ле­фон: (71) 233-35-08, 233-21-40.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.