“Ҳам­дўст­лик ку­бо­ги-2018” халқа­ро тур­ни­ри Тош­кент­да ўта­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - НИГОҲ -

Эр­та­га пой­тах­ти­м­из­да 14 ёш­га­ча бўл­ган фут­бол­чи­лар ўр­та­си­да “Ҳам­дўст­лик Ку­бо­ги-2018” халқа­ро тур­ни­ри старт ола­ди. Ўз­бе­ки­стон фут­бол ас­со­ци­а­ци­я­си ҳам­да Тош­кент­нинг “Спар­так” клу­би ҳам­кор­ли­ги­да таш­кил эти­л­а­ёт­ган му­со­бақа­да юр­ти­миз жа­мо­ала­ри би­лан бир­га қўш­ни Қо­зоғи­стон, То­жи­ки­стон, Қи­рғи­зи­стон ва Рос­сия давлат­ла­ри­дан жа­мо­алар иш­ти­рок эта­ди.

Тур­нир­да ва­та­ни­миз ша­ра­фи­ни “Пах­та­кор”, “Бу­нёд­кор”, “Ло­ко­мо­тив” клуб­ла­ри тар­би­я­ла­нув­чи­ла­ри, “Спар­так” фут­бол мак­та­би­нинг ик­ки­та жа­мо­аси ҳи­моя қи­ли­ша­ди. Шу­нин­г­дек “Он­ту­стик ака­де­ми­я­си” (Қо­зоғи­стон), 8-БЖМОРСМ (Қо­зоғи­стон), “Ака­де­мия ЮГ” (Қи­рғи­зи­стон), “Ил­бирс” (Қи­рғи­зи­стон), “Гу­ли­стон” (То­жи­ки­стон), “Хў­жанд” (То­жи­ки­стон) ҳам­да ДЮСШКБГО (Рос­сия) жа­мо­ала­ри қат­на­ша­ди. Учра­шувлар уч гу­руҳ­га бў­лин­ган ҳол­да ўта­ди.

Му­со­бақа­лар Мил­лий ста­ди­он­нинг ма­шғу­лот­лар май­до­ни­да эр­та­га старт ола­ди ва 7 но­ябр­га қа­дар да­вом эта­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.