Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг Қа­ро­ри

КРЕДИТОРЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ ҲИМОЯСИНИ КУЧАЙТИРИШ ВА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти Ш.МИРЗИЁЕВ Тош­кент шаҳри, 2018 йил 23 ноябрь

Сўнг­ги йил­лар­да бо­зор ис­лоҳот­ла­ри­ни из­чил чуқур­ла­ш­ти­риш ва иқти­со­ди­ёт­ни ли­бе­рал­ла­ш­ти­риш, иш­би­лар­мон­лик муҳи­ти­ни ях­ши­лаш, рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш, ки­чик биз­нес ва ху­су­сий тад­бир­кор­лик­нинг жа­дал ри­вож­ла­ни­ши­ни рағ­бат­лан­ти­риш бўй­и­ча ком­плекс чора-тад­бир­лар амал­га оши­рил­ди.

Иқти­со­дий та­раққи­ёт­нинг бу­гун­ги босқи­чи тадбиркорлик субъ­ект­ла­ри­нинг кре­дит ре­сур­сла­ри­га, ин­ве­сти­ци­я­лар­ни жалб эти­ш­га ва илғор биз­нес лой­иҳа­лар­ни мо­ли­я­ла­ш­ти­риш­нинг ян­ги ме­ха­низмла­ри­га бўл­ган кучли эҳти­ё­жи­ни юза­га кел­тир­моқ­да.

Шу би­лан бир­га, га­ров би­лан таъ­мин­лан­ган кре­ди­тор­лар та­ла­б­ла­ри­ни кре­дит ма­б­лағла­ри қай­та­ри­ли­ши­нинг ка­фо­ла­ти ҳи­соблан­ган га­ро­в­да­ги мол-мулк қий­ма­ти­дан қон­ди­риш ти­зи­ми­нинг са­ма­ра­сиз­ли­ги қў­шимча ма­б­лағ жалб этиш им­ко­ни­я­ти­га сал­бий таъ­сир кўр­сат­моқ­да.

Қо­нун­чи­лик­да бел­ги­лан­ган им­ко­ни­ят бў­ли­ши­га қа­ра­май, бан­клар ва бо­шқа кре­дит таш­ки­лот­ла­ри то­мо­ни­дан ав­то­транс­порт во­си­та­ла­ри­дан бо­шқа кў­чар мол-мулк­ни га­ров си­фа­ти­да қа­бул қи­лиш, шу­нин­г­дек, га­ров пред­ме­ти қий­ма­ти кре­дит миқ­до­ри­дан ан­ча кўп бўл­са ҳам, нав­бат­да­ги га­ров­ни қа­бул қи­лиш ама­ли­ё­ти қўл­ла­нил­ма­яп­ти.

Мам­ла­кат­да ин­ве­сти­ция муҳи­ти­ни яна­да ях­ши­лаш, тўғри­дан-тўғри ин­ве­сти­ци­я­лар­ни жалб этиш­ни рағ­бат­лан­ти­риш, ин­ве­стор­лар­нинг мам­ла­ка­ти­м­из­да тадбиркорлик фаолиятини йўл­га қўй­иш ва юри­ти­ш­га бўл­ган ишон­чи­ни му­стаҳ­кам­лаш мақ­са­ди­да:

1. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ад­лия ва­зир­ли­ги ва Мар­ка­зий бан­ки­нинг 2019 йил 1 ян­вар­дан қуй­и­да­ги тар­тиб­ни ўр­на­тиш тўғри­си­да­ги та­кли­фи­га ро­зи­лик бе­рил­син:

га­ров би­лан таъ­мин­лан­ган кре­ди­тор­лар та­ла­б­ла­ри­ни га­ров­га қўй­и­л­ган мол-мулк қий­ма­ти­дан қон­ди­риш қарз­дор ўз маж­бу­ри­ят­ла­ри­ни ба­жар­ма­ган ёки ло­зим да­ра­жа­да ба­жар­ма­ган ҳол­лар­да га­ров ре­ест­ри­га қарз­дор­нинг мол-мул­ки­га бўл­ган ҳуқуқла­ри тўғрисида ёзув ки­ри­ти­л­ган са­на­га кў­ра календарь кет­ма-кет­ли­ги­да амал­га оши­ри­ла­ди. Бун­да, уш­бу тар­тиб қарз­дор­нинг ҳи­соб­ва­рағи­да­ги пул ма­б­лағла­ри ун­га қўй­и­л­ган бар­ча та­ла­б­лар­ни қон­ди­риш учун етар­ли бўл­ма­ган тақ­дир­да, пул ма­б­лағла­ри­ни ҳи­соб­дан чиқа­риш нав­ба­ти­га тат­биқ этил­май­ди;

га­ров ре­ест­ри­га қарз­дор­нинг мол-мул­ки­га бўл­ган ҳуқуқла­ри тўғрисида ёзув ки­рит­ган кре­ди­тор-га­ров­га олув­чи­лар ўз та­ла­б­ла­ри­ни қон­ди­ри­ш­да га­ров ре­ест­ри­га те­ги­шли ёзув­ни ки­рит­ма­ган кре­ди­тор-га­ров­га олув­чи­лар­га нис­ба­тан усту­вор ҳуқуққа эга бўла­ди­лар;

мол-мулк­ни ха­рид қи­лиш­ни уни таъ­ми­нот си­фа­ти­да қўй­иш эва­зи­га мо­ли­я­ла­ш­тир­ган кре­ди­тор га­ров ре­ест­ри­га те­ги­шли ёзув­ни ки­рит­ган тақ­дир­да, уш­бу мол-мулк ҳи­со­би­дан ўз та­ла­б­ла­ри­ни қон­ди­ри­ш­да усту­вор ҳуқуққа эга бўла­ди;

нав­бат­да­ги га­ров­га қўй­и­ш­га га­ров ре­ест­ри­га те­ги­шли ёзув­ни ки­ри­тиш шар­ти би­лан ав­вал­ги га­ров­га олув­чи­нинг ро­зи­ли­ги­сиз рух­сат эти­л­а­ди;

га­ров­га қў­юв­чи то­мо­ни­дан га­ров пред­ме­ти­ни ижа­ра­га бе­ри­ш­га га­ров ре­ест­ри­га те­ги­шли ёзув­ни ки­ри­тиш ва бу ҳақ­да га­ров­га олув­чи­ни ха­бар­дор этиш шар­ти би­лан га­ров­га олув­чи­нинг ро­зи­ли­ги­сиз рух­сат эти­л­а­ди. 2. Қуй­и­да­ги­лар: шар­тно­ма­да ўз­га­ча қо­и­да бел­ги­лан­ган бўл­ма­са, қарз­дор­нинг маж­бу­ри­ят­лар ба­жа­ри­ли­ши­ни таъ­мин­лаш учун тақ­дим эти­л­ган мол-мул­ки­дан фой­да­ла­ниш ёки уни со­ти­ш­дан олин­ган ҳо­сил ва да­ро­мад­лар­га (ту­шум­га) кре­ди­тор­нинг усту­вор ҳуқуқи;

ли­зинг, бў­либ-бў­либ тўлаш­ни на­за­рда ту­тув­чи ол­ди-сот­ди, ижа­ра ёки бо­шқа би­тим­лар объ­ек­ти бўл­ган ҳам­да уш­бу би­тим­лар­да маж­бу­ри­ят­лар ба­жа­ри­ли­ши­ни таъ­мин­лаш учун қўй­и­л­ган мол-мулк­ка (мулк ҳуқуқи­га) га­ров учун бел­ги­лан­ган ун­ди­рув қа­ра­тиш тар­ти­би;

ёз­ма би­тим мав­жуд бўл­ган тақ­дир­да, га­ров пред­ме­ти ёки кре­ди­тор­нинг маж­бу­ри­ят­ла­ри ба­жа­ри­ли­ши­ни таъ­мин­лаш пред­ме­ти си­фа­ти­да қўй­и­л­ган кў­чар мол-мулк­ка ун­ди­рув­ни қа­ра­ти­ш­га суд буй­руғи ин­сти­ту­ти тат­биқ этил­син. 3. Шун­дай тар­тиб ўр­на­тил­син­ки, ун­га му­во­фиқ: мол-мулк би­лан таъ­мин­ла­на­ди­ган маж­бу­ри­ят­ни шу мол-мулк қий­ма­ти­дан қо­пла­ни­ши­ни мум­кин бўл­ган маж­бу­ри­ят­нинг мак­си­мал сум­ма­си­ни кўр­са­тиш йў­ли би­лан аниқла­ш­га рух­сат эти­л­а­ди;

маж­бу­ри­ят­лар ба­жа­ри­ли­ши­ни мол-мулк би­лан таъ­мин­лаш­ни на­за­рда ту­та­ди­ган би­тим­лар, шу жум­ла­дан, га­ров шар­тно­ма­си маж­бу­ри­ят­лар ба­жа­ри­ли­ши­нинг мул­кий таъ­ми­но­ти пред­ме­ти­ни ба­таф­сил ба­ён қил­ма­сдан, уни уму­мий тав­си­флаш орқа­ли, жум­ла­дан, алоҳи­да то­и­фа бўй­и­ча ту­зи­ли­ши мум­кин;

га­ров­га олув­чи­лар ва бо­шқа кредиторларнинг та­лаб қи­лиш ҳуқуқи­ни таъ­мин­лаш учун га­ров­га қўй­и­л­ган ҳам­да улар­нинг та­ла­б­ла­ри бўй­и­ча ун­ди­рув қа­ра­ти­л­ган мол-мулк кре­дит­га, бў­либ-бў­либ тўла­ш­га, ли­зинг­га ёки қо­нун ҳуж­жат­ла­ри би­лан тақиқлан­ма­ган бо­шқа би­тим­лар орқа­ли ре­а­ли­за­ция қи­ли­ни­ши, ижа­ра­га бе­ри­ли­ши мум­кин, суд қа­рор­ла­ри ва бо­шқа ор­ган­лар қа­рор­ла­ри­ни иж­ро этиш тўғри­си­да­ги қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­га му­во­фиқ мол-мулк­ни маж­бу­рий ре­а­ли­за­ция қи­лиш ҳол­ла­ри бун­дан му­с­тас­но.

4. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Давлат со­лиқ қў­ми­та­си ва Давлат бо­ж­хо­на қў­ми­та­си қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да ўр­на­ти­л­ган тар­тиб­да со­лиқ ва бо­шқа маж­бу­рий тў­ло­влар бўй­и­ча қарз­дор­лик­ни қо­плаш бўй­и­ча та­ла­б­лар тўғри­си­да­ги ёзу­влар га­ров ре­ест­ри­га ўз вақти­да ки­ри­ти­ли­ши­ни таъ­мин­ла­син.

5. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Мар­ка­зий бан­ки бир ой муд­дат­да юри­дик ва жис­мо­ний шах­слар­дан га­ров ре­ест­ри­га ёзув ки­ри­тиш учун, шу­нин­г­дек, га­ров ре­ест­ри­дан кў­чир­ма бе­риш учун ун­ди­ри­ла­ди­ган тў­ло­влар миқ­до­ри­ни ка­ми­да ик­ки ба­ро­бар ка­май­ти­риш­ни на­за­рда ту­та­ди­ган қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­га ўз­гар­ти­риш ва қў­шимча­лар тўғрисида Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­га та­кли­флар ки­рит­син.

6. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си бир ой муд­дат­да маз­кур қа­рор­нинг нор­ма ва та­ла­б­ла­ри­ни амал­га оши­риш­ни на­за­рда ту­та­ди­ган қо­нун лой­иҳа­си­ни Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Олий Маж­ли­си Қо­нун­чи­лик па­ла­та­си­га ки­рит­син.

7. Ўз­бе­ки­стон Мил­лий ах­бо­рот агент­ли­ги, Ўз­бе­ки­стон Мил­лий те­ле­ра­дио­ком­па­ни­я­си Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Мар­ка­зий бан­ки ва Ад­лия ва­зир­ли­ги би­лан бир­га­лик­да уш­бу қа­рор­нинг маз­мун-моҳи­я­ти­ни кенг ёри­тиш­ни таш­кил эт­син.

8. Маз­кур қа­рор­нинг ижро­си­ни на­зо­рат қи­лиш Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­нинг Бош ва­зи­ри А.н.ари­пов, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти Ад­ми­ни­стра­ци­я­си раҳ­ба­ри З.ш.ни­зо­мид­ди­нов ва Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти мас­лаҳат­чи­си­нинг би­рин­чи ўрин­боса­ри Б.м.мав­ло­нов зим­ма­си­га юклан­син.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.