ДАВЛАТ ХАРИДИДА МУҲИМ ЯНГИЛИК

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - “ЎЗРТХБ” АЖ мат­бу­от хиз­ма­ти.

Бюд­жет бу­юрт­ма­чи­ла­ри учун ўт­ка­зи­ла­ди­ган давлат ха­рид­ла­ри сав­до­си иш­ти­рок­чи­ла­ри учун муҳим қу­лай­лик яра­тил­ди.

Эн­ди бюд­жет бу­юрт­ма­чи­ла­ри учун элек­трон аук­ци­он (dxarid.uzex.uz) ва элек­трон дўкон (shop.uzex.uz) сав­до ти­зи­ми­да иш­ти­рок­чи­лар ха­рид тўғри­си­да­ги ха­бар­ни тез­кор ра­ви­ш­да мо­биль те­ле­фон­лар орқа­ли қа­бул қи­ли­шла­ри мум­кин.

Сав­до иш­ти­рок­чи­ла­ри учун “Смс-ха­бар­лаш” хиз­ма­ти иш­га ту­ши­рил­ди. Бу хиз­мат орқа­ли иш­ти­рок­чи­лар сав­до­лар­да ғо­либ бўл­га­ни, ҳи­соб кли­ринг па­ла­та­си­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га пул ке­либ ту­ш­ган­ли­ги, элек­трон дўкон­да “Нар­х­лар сўро­ви” ме­ха­низ­ми иш­га ту­ш­ган­ли­ги ва элек­трон дўкон­да лот­нинг мо­де­ра­ци­ядан ўтиш на­ти­жа­ла­ри ҳақи­да­ги ха­бар­ни тез­кор­лик би­лан ола­ди­лар.

Маз­кур хиз­мат учун ҳар ой энг кам ой­лик иш ҳақи­нинг 5 фо­и­зи миқ­до­ри­да пул тўла­на­ди. Бу хиз­мат­га ула­ниш эса шах­сий ка­би­нет орқа­ли амал­га оши­ри­ла­ди.

Бун­дан та­шқа­ри, яқин ора­да кор­по­ра­тив бу­юрт­ма­чи­лар учун ўт­ка­зи­ла­ди­ган элек­трон аук­ци­он (exarid.uzex.uz) ва элек­трон дўкон (eshop.uzex.uz) ти­зим­ла­ри­да ҳам ана шун­дай “Смс-ха­бар­лаш” хиз­мат ту­ри иш­га ту­ши­ри­ли­ши ку­тил­моқ­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.