“Nasaf Universal Rieltor” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти

Бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­нинг Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг те­ги­шли буй­руғи ҳам­да Ко­сон ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги­нинг 2018 йил 6 сен­тябр­да­ги Х-2739/09-рақам­ли қа­ро­ри­га асо­сан Ко­сон ту­ма­ни, Раҳим­сў­фи МФЙ ҳу­д­у­ди­нинг 1272-1301-1302-кон­тур­ла­ри­дан ҳар би­ри 400 кв.м.дан ибо­рат бўл­ган жа­ми 365 та (1-5, 7-9, 11, 12, 15, 17, 18, 22, 25-28, 30-41, 44-49, 51, 53-57, 60-82, 84, 85, 87-109, 111-126, 128-157, 159-387-рақам­ли) як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқла­ри қўй­ил­моқ­да. Ҳар бир ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг бо­шланғич баҳо­си – 300 000 сўм­дан.

Аук­ци­он сав­до (1-5, 7-9, 11, 12, 15, 17, 18, 22, 25-28, 30-41, 44-49, 51, 53-57, 60-82, 84, 85, 87-109, 111-126, 128-157, 159-203-рақам­ли) ер участ­ка­ла­ри учун 2018 йил 27 декабрь ку­ни со­ат 10.00 да ва (204-387-рақам­ли) ер участ­ка­ла­ри учун 2018 йил 29 декабрь ку­ни со­ат 10.00 да Ко­сон ту­ма­ни, Пў­ло­ти шаҳар­ча­си­да­ги Ах­бо­рот тех­но­ло­гия ка­сб-ҳу­нар кол­ле­жи­нинг маж­лислар за­ли­да бў­либ ўта­ди

Аук­ци­он сав­до­га қат­на­шиш учун бу­юрт­ма­но­ма­лар эъ­лон чиққан кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) со­ат 10.00 дан 17.00 га­ча Ко­сон ту­ма­ни, Пў­ло­ти шаҳар­ча­си­да­ги Ах­бо­рот-тех­но­ло­гия ка­сб-ҳу­нар кол­ле­жи би­но­си­да қа­бул қи­ли­на­ди. Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш 2018 йил 27 декабрь ку­ни­да­ги сав­до учун 2018 йил 26 декабрь ку­ни со­ат 18.00 ҳам­да 2018 йил 29 декабрь ку­ни­да­ги сав­до учун 2018 йил 28 декабрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Аук­ци­он сав­до ғо­ли­би сав­до ўт­ган кун­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зиш маж­бу­ри­я­ти­ни ола­ди.

Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш ис­та­ги­ни бил­дир­ган та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан, ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­ни бо­шланғич баҳо­си­нинг 30 (ўт­тиз) фо­и­зи миқ­до­ри­да ўз ма­б­лағи ҳи­со­би­дан “Nasaf Universal Rieltor” Мчж­нинг “Қи­ш­лоқ қу­ри­лиш банк” АТИБ Қа­шқа­да­рё мин­тақа­вий фи­ли­а­ли (МФО 00155, СТИР 304211819) 20208000900649066001 ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат пу­ли тўлашла­ри ва за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат би­лан бир­га қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни тақ­дим эти­шла­ри шарт:

– Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­ла­ри – пас­порт нус­ха­си:

– Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­ла­ри – СТИР (Со­лиқ тў­лов­чи­нинг иден­фи­ка­ция рақа­ми): – хо­ри­жий ҳуқуқий шах­слар – Ни­зо­ми­нинг нус­ха­си; – хо­ри­жий фуқа­ро­лар – чет давлат мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­пор­ти;

– Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си нус­ха­си.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш­ни хоҳла­ган та­ла­б­гор­лар ер май­дон­ла­ри би­лан Ко­сон ту­ма­ни Ар­хи­тек­ту­ра ва қу­ри­лиш бў­ли­ми му­та­хас­сисла­ри орқа­ли та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Ари­за­лар қа­бул қи­лиш ва сав­до ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: Ко­сон ту­ма­ни, Пў­ло­ти шаҳар­ча­си­да­ги Ах­бо­рот-тех­но­ло­гия ка­сб-ҳу­нар кол­ле­жи би­но­си. Тел.: (+998-91) 464-04-75, (+998-91) 469-25-29, (+998-97) 313-87-44. Жа­ми­ят веб-сай­ти: www.nurrieltor.uz Элек­трон поч­та ман­зи­ли: [email protected] Ли­цен­зия: RR-0269.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.