“Xorazm ko‘chmas mulk savdo servis” МЧЖ нар­х­лар ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

2018 йил 28 декабрь ку­ни со­ат 11.00 да Ур­ганч шаҳри, Ше­ро­зий кў­ча­си, 12-уй­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га “Ми­к­ро­кре­дит­банк” ак­ци­ядор­лик-ти­жо­рат бан­ки­нинг 2018 йил 19 но­ябр­да­ги Ан23-12/11402-ха­ти­га, “Ми­к­ро­кре­дит­банк” Шо­вот фи­ли­а­ли­нинг 2018 йил 19 но­ябр­да­ги 270-буй­руғи­га ва “Ми­к­ро­кре­дит­банк” Шо­вот фи­ли­а­ли­нинг 2018 йил 19 но­ябр­да­ги 01-08/864-ха­ти­га асо­сан Шо­вот шаҳар­ча­си Тад­бир­кор­лар кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган “Ми­к­ро­кре­дит­банк” АТБ Шо­вот фи­ли­а­ли ба­лан­си­да бўл­ган ишлаб чиқа­риш це­хи ва маъ­му­рий би­но­си­нинг бо­шланғич баҳо­си 135 794 635 сўм­дан қўй­ил­моқ­да.

Уш­бу мол-мулк­лар 2018 йил 28 де­кабр­да­ги аук­ци­он сав­до­да со­тил­май қолган тақ­дир­да, та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до 2019 йил 31 ян­варь ку­ни­га­ча, ду­шан­ба ку­ни­дан та­шқа­ри рас­мий иш кун­ла­ри бў­либ ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз.

– юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, шу­нин­г­дек, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг қат­на­ши­ши учун қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, унинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт­нинг нус­ха­си, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да, қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма.

Уш­бу сав­до­да қат­на­шиш ис­та­ги­да бўл­ган ха­ри­дор­лар за­ка­лат шар­тно­ма­си­ни ту­зиб, “Xorazm ko’chmas mulk savdo servis” МЧЖ ҳи­соб рақа­ми­га 15 фо­из га­ров пу­ли тўла­ган ҳол­да ари­за бе­риб рўй­хат­дан ўти­шла­ри шарт. Ари­за қа­бул қи­лиш сав­до бо­шла­ни­ши­дан бир кун ол­дин со­ат 17.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Ҳи­соб рақа­ми: 20208000804935791001 “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Тинч­лик фи­ли­а­ли МФО: 00580, СТИР: 302101924.

Сав­до ғо­ли­би­га сав­до ку­ни­дан бо­шлаб 5 (беш) кун муд­дат ичи­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш юкла­ти­ла­ди.

Те­ле­фон: 8(362) 228-48-46. +99891 421-00-88. Рас­мий сай­ти­миз: www.xkmss.uz Ли­цен­зия: RR-0054.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.