“Farg‘ona mulk savdo” МЧЖ бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган та­к­ро­рий очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Сав­до­га Риштон ту­ман­ла­ра­ро иқ­ди­со­дий су­ди­нинг 11.12.2017 йил кун­ги №1505-1701/1592-ҳал қи­лув қа­ро­ри­га, “Бу­нёд­кор Боғ­дод ди­ё­ри” фер­мер хў­жа­ли­ги суд ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­си­нинг 2018 йил 26 но­ябр­да­ги 62-бу­юрт­ма ха­ти­га асо­сан: 1. 2006 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, давлат рақа­ми 40 ВА 418 бўл­ган ТТЗ-80.11 ру­сум­ли трак­тор, бо­шланғич баҳо­си – 16 957 501 сўм. 2. 2005 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, 2ПТС4-793 тир­ка­ма, бо­шланғич баҳо­си – 5 113 800 сўм ар­зон­ла­ш­ган баҳо­да та­к­ро­рий сав­до­га қўй­ил­моқ­да.

Аук­ци­он сав­до 2018 йил 14 декабрь ку­ни со­ат 11.00 дан бо­шлаб ўт­ка­зи­ла­ди.

Сав­до­га қўй­и­л­ган мулк ва ун­га те­ги­шли ҳуж­жат­лар би­лан суд ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­ла­ри иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин.

Аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик вақти). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 12 декабрь со­ат 18.00.

Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан, мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 20 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни тў­лов ҳуж­жа­ти­да сав­до объ­ек­ти­нинг но­ми ва ман­зи­ли­ни кўр­сат­ган ҳол­да сав­до таш­ки­лот­чи­си “Farg’ona mulk savdo” Мчж­нинг “Траст­банк” Фарғо­на ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри ло­зим: МФО 01123. СТИР 303823262, ҳ/р: 22604000600596714001, сав­до на­ти­жа­си­га кў­ра ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зиш ва у бўй­и­ча тў­ло­влар­ни амал­га оши­риш муд­да­ти суд ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­си то­мо­ни­дан бел­ги­ла­на­ди.

Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш ва сав­до ўт­ка­зиш ман­зи­ли: Фарғо­на шаҳри, Фа­ро­бий кў­ча­си, 1-уй. Мўл­жал: “Азия” меҳ­мон­хо­на­си ёни­да.

Тел.: (+998 98) 276-18-88, (+998 90) 307-11-88 www.mulksavdo.uz. Гу­воҳ­но­ма: 131.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.