“Сав­до­ин­те­грал” МЧЖ

бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ ким ош­ди сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Ким ош­ди сав­до­га Ан­ди­жон ви­ло­я­ти иқти­со­дий су­ди­нинг 2018 йил 14 май кун­ги 1701-1802/4217-рақам­ли ҳал қи­лув қа­ро­ри­га асо­сан Ан­ди­жон шаҳри, “Ла­сет­ти Анд” МЧЖ банк­рот деб эъ­ти­роф эти­л­ган. “Ла­сет­ти Анд” МЧЖ кре­ди­тор­ла­ри­нинг 2018 йил 23 ноябрь кун­ги 6-рақам­ли йиғи­лиш қа­ро­ри ва 2018 йил 26 ноябрь кун­ги 016-4217-рақам­ли ха­ти би­лан банк­рот жа­ми­ят­га те­ги­шли бўл­ган:

Ан­ди­жон шаҳри, Амир Те­мур шоҳкў­ча­си, 13уй­да жой­ла­ш­ган 1-қа­ват­да­ги уму­мий май­до­ни 487,20 кв.м.да бўл­ган, қу­ри­ли­ши ту­гал­лан­ма­ган, офис, сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш, уму­мий овқат­ла­ниш шо­хоб­ча­си­ни бо­шланғич (старт) қий­ма­ти 225 800 509 (ик­ки юз йи­гир­ма беш мил­ли­он сак­киз юз минг беш юз тўққиз) сўм­да сав­до­га қўй­ил­моқ­да. Сав­до кун­ла­ри муд­да­ти­ни бел­ги­ла­ш­да Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си “Банк­рот­лик тўғрисида”ги қо­ну­ни­нинг 135-, 110-мод­да­ла­ри тар­ти­би­да та­к­ро­рий сав­до­га ўн беш кун­лик муд­да­ти­га қўй­ил­мок­да. Ким ош­ди сав­до 2018 йил 12 декабрь ку­ни со­ат 11.00 да, уш­бу кун­да ким ош­ди сав­до бў­либ ўт­ма­ди, деб эъ­ти­роф эти­л­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до 2018 йил 14 декабрь ку­ни 11.00 да Ан­ди­жон шаҳри, Али­шер На­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй­да бў­либ ўта­ди.

Ким ош­ди сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­из миқ­до­ри­да га­ров пу­ли­ни “Сав­до­ин­те­грал” Мчж­нинг “Ка­пи­тал­банк” МАБ Тош­кент бў­ли­ми­да­ги МФО 01088, СТИР 205799183,

20208000104434488001 ҳи­соб рақа­ми­га тўлан­ган­дан сўнг ари­за­лар қа­бул қи­ли­на­ди.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар қа­бул қи­лиш эъ­лон чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) қа­бул қи­ли­на­ди. Ким ош­ди сав­до ўт­ка­зи­ли­ши­дан 1 (бир) кун ол­дин ари­за қа­бул қи­лиш тўх­та­ти­ла­ди.

Ари­за қа­бул қи­лиш ман­зи­ли: Ан­ди­жон шаҳри, Али­шер На­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй­да қа­бул қи­ли­на­ди.

Ким ош­ди сав­до­да қат­на­шиш учун жис­мо­ний шах­слар пас­порт нус­ха­си, юри­дик шах­слар жа­ми­ят Ни­зо­ми ва таъ­сис ҳуж­жат­ла­ри, агар ва­ко­лат­ли шахс қат­наш­са бел­ги­лан­ган тар­тиб­да бе­ри­л­ган ишонч­но­ма тақ­дим қи­ли­ши ло­зим. Қў­шимча маъ­лу­мот учун ман­зил ва те­ле­фон: “Сав­до­ин­те­грал” МЧЖ, Ан­ди­жон шаҳри, Али­шер На­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй. Тел.: (+99891) 496-04-60. Ли­цен­зия: RR-0103.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.