ИЖТИ­МО­ИЙ ҲИМОЯ – ЭЪТИБОРДА

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ЖАРАЁН - Ўз мух­би­ри­миз.

Ижти­мо­ий ҳимоя соҳа­си­га муҳим эъ­ти­бор ҳо­зир­ги пайт­да давла­ти­миз си­ё­са­ти­нинг усту­вор йў­на­ли­шла­ри­дан би­ри ҳи­собла­на­ди. Сўнг­ги йил­лар­да давлат пен­сия ти­зи­ми­ни мо­дер­ни­за­ция қи­лиш ва бу ти­зим­да умум­эъ­ти­роф эти­л­ган прин­ци­плар­ни жо­рий этиш бўй­и­ча бир қа­тор чо­ра-тад­бир­лар амалга оши­рил­моқ­да. Таъ­кид­лаш жо­из­ки, пен­сия соҳа­си­да аҳо­ли ижти­мо­ий ҳимоя ти­зи­ми­нинг ён­да­шувла­ри­ни қай­та кўриб чиқиш бўй­и­ча қў­шимча чо­ра-тад­бир­лар қа­бул қи­лиш­ни та­лаб эта­ди­ган пен­си­я­лар­нинг му­но­сиб да­ра­жа­си­ни таъ­мин­лаш би­лан боғ­лиқ ай­рим му­ам­мо­лар ҳа­ли ҳам сақла­ниб қол­моқ­да. Пен­сия жа­мғар­ма­си то­мо­ни­дан фуқа­ро­лар­ни рағ­бат­лан­ти­риш­нинг за­мо­на­вий ме­ха­низмла­ри­ни жо­рий этиш, ижти­мо­ий суғур­та тизимида до­и­мий иш­ти­рок этиш, бюд­жет­дан та­шқа­ри пен­сия таъ­ми­но­ти да­ра­жа­си­ни оши­риш, халқа­ро мо­лия ин­сти­тут­ла­ри, маҳал­лий ва­зир­лик ва идо­ра­лар му­та­хас­сисла­ри би­лан бир­га­лик­да 2019-2030 йил­лар­да фуқа­ро­лар­нинг давлат пен­сия ти­зи­ми­ни ис­лоҳ қи­лиш кон­цеп­ци­я­си­ни ишлаб чиқиш бўй­и­ча чо­ра-тад­бир­лар кўрил­моқ­да.

Маз­кур са­вол­нинг ижти­мо­ий аҳа­ми­я­ти­ни ва дол­зар­б­ли­ги­ни ҳи­соб­га олган ҳол­да Мо­лия ва­зир­ли­ги ҳу­зу­ри­да­ги бюд­жет­дан та­шқа­ри Пен­сия жа­мғар­ма­си Жаҳон бан­ки ва БМТ Та­раққи­ёт дасту­ри би­лан бир­га­лик­да “Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­нинг пен­сия ти­зи­ми­ни ри­вож­лан­ти­риш ва ри­вож­лан­ти­риш ис­тиқ­бол­ла­ри” мавзу­си­да халқа­ро се­ми­нар таш­кил эт­ди.

Се­ми­нар­да му­та­хас­сислар пен­сия ти­зи­ми­га таъ­сир кўр­са­та­ди­ган омил­лар­ни таҳ­лил қил­ди­лар, 2019-2030 йил­лар­га мўл­жал­лан­ган фуқа­ро­лар учун давлат пен­сия таъ­ми­но­ти ти­зи­ми­ни ис­лоҳ қи­лиш кон­цеп­ци­я­си­ни ишлаб чиқиш­нинг асо­сий йў­на­ли­шла­ри ва ён­да­шувла­ри­ни кўриб чиқ­ди­лар.

Муҳо­ка­ма қи­лин­ган ма­са­ла­лар бўй­и­ча те­ги­шли тав­си­я­лар олин­ди, ти­зим­ни ис­лоҳ қи­лиш кон­цеп­ци­я­си­ни амалга оши­риш до­ира­си­да ва­зи­фа­лар бел­ги­лан­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.