“Ibrat rieltor servis” МЧЖ бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ТЕНДЕНЦИИ -

1. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 26 но­ябр­да­ги 215 и/ч-буй­руғи ҳам­да Ян­гиобод ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 21.11.2018 йил­да­ги 950-қа­ро­ри­га асо­сан Ян­гиобод ту­ма­ни, Ян­гиобод ШФЙ, Сай­дон мас­си­ви ҳу­д­у­ди­дан 42 та бир­лик юза­си 0,06 га бўл­ган ер май­до­ни­нинг бо­шланғич баҳо­си – 75 348 (ет­миш беш минг уч юз қи­рқ сак­киз) сўм.

2. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 26 но­ябр­да­ги 215 и/ч-буй­руғи ҳам­да Ян­гиобод ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 21.11.2018 йил­да­ги 947-қа­ро­ри­га асо­сан Ян­гиобод ту­ма­ни, Шод­лик МФЙ, Ме­ло­бод қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­дан 20 та бир­лик юза­си 0,06 га бўл­ган ер май­до­ни­нинг бо­шланғич баҳо­си – 75 348 (ет­миш беш минг уч юз қи­рқ сак­киз) сўм.

3. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 26 но­ябр­да­ги 215 и/ч-сон­ли буй­руғи ҳам­да Ян­гиобод ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 21.11.2018 йил­да­ги 948-қа­ро­ри­га асо­сан Ян­гиобод ту­ма­ни, Ҳаво­тоғ ҚФЙ, Учтурғон қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­дан 20 та бир­лик юза­си 0,06 га бўл­ган ер май­до­ни­нинг бо­шланғич баҳо­си – 75 348 (ет­миш беш минг уч юз қи­рқ сак­киз) сўм.

4. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 26 но­ябр­да­ги 215 и/ч-буй­руғи ҳам­да Ян­гиобод ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 21.11.2018 йил­да­ги 946-қа­ро­ри­га асо­сан Ян­гиобод ту­ма­ни, Дўст­лик МФЙ, Чақанд қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­дан 6 та бир­лик юза­си 0,06 га бўл­ган ер май­до­ни­нинг бо­шланғич баҳо­си – 75 348 (ет­миш беш минг уч юз қи­рқ сак­киз) сўм.

5. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 26 но­ябр­да­ги 215 и/ч-сон­ли буй­руғи ҳам­да Ян­гиобод ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 21.11.2018 йил­да­ги 949-қа­ро­ри­га асо­сан Ян­гиобод ту­ма­ни, Дўст­лик МФЙ, Паст­ки­чақир қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­дан 26 та бир­лик юза­си 0,06 га бўл­ган ер май­до­ни­нинг бо­шланғич баҳо­си – 75 348 (ет­миш беш минг уч юз қи­рқ сак­киз) сўм.

Ян­гиобод ту­ма­ни ҳу­д­у­ди бўй­и­ча аукцион савдо 2018 йил 28 де­кабрь ку­ни со­ат 10.00 да Ян­гиобод ту­ма­ни му­сиқа мак­та­би би­но­си­да бў­либ ўта­ди. E-mail: [email protected]м.

Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш ман­зи­ли: (Жиз­зах шаҳри, Ша­роф Ра­ши­дов шоҳкў­ча­си, Оқ бо­зор­нинг би­рин­чи қа­ва­ти)да ва ҳаф­та­нинг се­шан­ба ва жу­ма кун­ла­ри Ян­гиобод ту­ма­ни му­сиқа мак­та­би би­но­си­да қа­бул қи­ли­на­ди.

Та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар маз­кур ха­бар­но­ма эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча савдо таш­ки­лот­чи­си жой­ла­ш­ган ман­зил­да ва Ян­гиобод ту­ма­ни му­сиқа мак­та­би би­но­си­да со­ат 11.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (12.00 дан 14.00 га­ча туш­лик вақти). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 26 де­кабрь ку­ни со­ат 16.00.

Юқо­ри­да­ги мулк 2018 йил 28 де­кабр­да­ги аукцион сав­до­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий аукцион савдо 2019 йил 15 ва 30 ян­варь кун­ла­ри со­ат 10.00 да бў­либ ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2019 йил 15 ян­вар­да­ги та­к­ро­рий савдо учун 2019 йил 11 ян­варь ку­ни со­ат 16.00; 30 ян­вар­да­ги савдо учун 28 ян­варь ку­ни со­ат 16.00.

Аукцион сав­до­да иш­ти­рок этиш учун ари­за, за­ка­лат ке­ли­шу­ви, за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­лик тўғри­си­да­ги ҳуж­жат нус­ха­си, юри­дик шах­слар­нинг гу­воҳ­но­ма ва таъ­сис ҳуж­жат­ла­ри нус­ха­си, жис­мо­ний шах­слар пас­порт нус­ха­си, ва­кил иш­ти­рок эт­ган­да ишонч­но­ма тақ­дим эти­л­а­ди. Савдо ғо­ли­би деб то­пи­л­ган шах­сга 10 иш ку­ни ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди. Мулк учун тў­лов­ни амалга оши­риш шак­ли ва муд­дат­ла­ри со­тув­чи то­мо­ни­дан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш вақти­да бел­ги­ла­на­ди.

Аукцион сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар савдо таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан, ер участ­ка­ла­ри бо­шланғич баҳо­си­нинг 30 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да­ги за­ка­лат пу­ли ва “Ри­эл­тор­лик хиз­мат­ла­ри­нинг мил­лий стан­дар­ти (2-сон РХМС)”ГА асо­сан та­ла­б­гор­лар­га кўч­мас мулк бо­зо­ри­да ах­бо­рот ва мас­лаҳат хиз­ма­ти кўр­са­ти­ла­ди ҳам­да энг кам иш ҳақи­нинг бир ба­ро­ба­ри миқ­до­ри­да­ги ма­б­лағлар савдо ку­ни­га қа­дар “Ibrat rieltor servis” Мчж­нинг “Ипо­те­ка-банк” Атиб­нинг Жиз­зах ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлаб бе­ри­ла­ди. Тел.: 226-22-52. Ли­цен­зия: RR-0214.

6. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 26 но­ябр­да­ги 215 и/ч-буй­руғи ҳам­да Зо­мин ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 26.04.2018 йил­да­ги 1041-қа­ро­ри­га асо­сан Зо­мин ту­ма­ни, Гул­шан ҚФЙ ҳу­д­у­ди­дан 2 та бир­лик юза­си 0,06 га бўл­ган ер май­до­ни­нинг бо­шланғич баҳо­си – 105 570 (бир юз беш минг беш юз ет­миш) сўм.

7. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 26 но­ябр­да­ги 215 и/ч-буй­руғи ҳам­да Зо­мин ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 15.05.2018 йил­да­ги 1133- қа­ро­ри­га асо­сан Зо­мин ту­ма­ни, Ша­роф Ра­ши­дов МФЙ ҳу­д­у­ди­дан 4 та бир­лик юза­си 0,06 га бўл­ган ер май­до­ни­нинг бо­шланғич баҳо­си – 105 570 (бир юз беш минг беш юз ет­миш) сўм.

8. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 26 но­ябр­да­ги 215 и/ч-буй­руғи ҳам­да Зо­мин ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 15.05.2018 йил­да­ги 1129- қа­ро­ри­га асо­сан Зо­мин ту­ма­ни, Ши­рин ҚФЙ ҳу­д­у­ди­дан 6 та бир­лик юза­си 0,06 га бўл­ган ер май­до­ни­нинг бо­шланғич баҳо­си – 105 570 (бир юз беш минг беш юз ет­миш) сўм.

9. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 26 но­ябр­да­ги 215 и/ч-буй­руғи ҳам­да Зо­мин ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 24.10.2018 йил­да­ги 2605-қа­ро­ри­га асо­сан Зо­мин ту­ма­ни, Мустақил­лик (Лай­лак уя) МФЙ ҳу­д­у­ди­дан 2 та бир­лик юза­си 0,06 га бўл­ган ер май­до­ни­нинг бо­шланғич баҳо­си – 75 348 (ет­миш беш минг уч юз қи­рқ сак­киз) сўм.

Зо­мин ту­ма­ни ҳу­д­уд­ла­ри бўй­и­ча Аукцион савдо 2019 йил 7 ян­варь ку­ни со­ат 10.00 да савдо таш­ки­лот­чи­си -“Ibrat rieltor servis” МЧЖ жой­ла­ш­ган ман­зил: (Жиз­зах шаҳри, Жиз­за­хлик маҳал­ла­си, Ша­роф Ра­ши­дов шоҳкў­ча­си, Оқ бо­зор­нинг би­рин­чи қа­ва­ти)да бў­либ ўта­ди. E-mail: [email protected]м.

Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш ман­зи­ли: (Жиз­зах шаҳри, Ша­роф Ра­ши­дов шоҳкў­ча­си, Оқ бо­зор­нинг би­рин­чи қа­ва­ти)да қа­бул қи­ли­на­ди.

Та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар маз­кур ха­бар­но­ма эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча савдо таш­ки­лот­чи­си жой­ла­ш­ган ман­зил­да қа­бул қи­ли­на­ди (12.00 дан 14.00 га­ча туш­лик вақти). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2019 йил 4 ян­варь ку­ни со­ат 16.00.

Юқо­ри­да­ги мулк 2019 йил 7 ян­вар­да­ги аукцион сав­до­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий аукцион савдо 2019 йил 22 ян­варь ва 6 фев­раль кун­ла­ри со­ат 10.00 да бў­либ ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2019 йил 22 ян­вар­да­ги та­к­ро­рий савдо учун 2019 йил 18 ян­варь ку­ни со­ат 16.00; 6 фев­рал­да­ги савдо учун 4 фев­раль ку­ни со­ат 16.00.

Аукцион сав­до­да иш­ти­рок этиш учун ари­за, за­ка­лат ке­ли­шу­ви, за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­лик тўғри­си­да­ги ҳуж­жат нус­ха­си, юри­дик шах­слар­нинг гу­воҳ­но­ма ва таъ­сис ҳуж­жат­ла­ри нус­ха­си, жис­мо­ний шах­слар пас­порт нус­ха­си, ва­кил иш­ти­рок эт­ган­да ишонч­но­ма тақ­дим эти­л­а­ди. Савдо ғо­ли­би деб то­пи­л­ган шах­сга 10 иш ку­ни ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди. Мулк учун тў­лов­ни амалга оши­риш шак­ли ва муд­дат­ла­ри со­тув­чи то­мо­ни­дан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш вақти­да бел­ги­ла­на­ди.

Аукцион сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар савдо таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан, ер участ­ка­ла­ри бо­шланғич баҳо­си­нинг 30 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да­ги за­ка­лат пу­ли ва “Ри­эл­тор­лик хиз­мат­ла­ри­нинг мил­лий стан­дар­ти (2-сон РХМС)”ГА асо­сан та­ла­б­гор­лар­га кўч­мас мулк бо­зо­ри­да ах­бо­рот ва мас­лаҳат хиз­ма­ти кўр­са­ти­ла­ди ҳам­да энг кам иш ҳақи­нинг бир ба­ро­ба­ри миқ­до­ри­да­ги ма­б­лағлар савдо ку­ни­га қа­дар “Ibrat rieltor servis” Мчж­нинг “Ипо­те­ка-банк” Атиб­нинг Жиз­зах ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлаб бе­ри­ла­ди. Тел.: 226-22-52. Ли­цен­зия: RR-0214.

Аукцион савдо на­ти­жа­ла­ри­га кў­ра ғо­либ чиққан иш­ти­рок­чи­га 20 кун ичи­да со­тув­чи (Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си) би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни рас­мий­ла­ш­ти­риш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.