“Qashqadaryo аuksion savdo-ijara xizmati” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти очиқ аукцион сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ТЕНДЕНЦИИ -

2018 йил 29 де­кабрь ку­ни со­ат 14.00 дан Чи­роқ­чи транс­порт ка­сб-ҳу­нар кол­ле­жи маж­лислар за­ли­да, бо­шланғич баҳо­си ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­га Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг те­ги­шли буй­руғи­га асо­сан қуй­и­да­ги ер участ­ка­ла­ри қўй­ил­моқ­да:

Чи­роқ­чи ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 2017 йил 31 ок­тябр­да­ги Х-1856/10-қа­ро­ри би­лан, Чи­роқ­чи ту­ма­ни, Кўк­дала ҚФЙ, Кўк­дала хў­жа­ли­ги ер­дан фойдаланиш ха­ри­та­си­нинг 614қ-кон­ту­ри­дан ҳар би­ри 400 кв.метр­дан бўл­ган 78 та (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 118, 119, 120, 133 рақам­ли) як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқла­ри Ҳар бир ер участ­ка­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 120 000 сўм. Аукцион сав­до­га қат­на­шиш учун бу­юрт­ма­но­ма­лар 2018 йил 17 де­кабрь ку­ни­дан бо­шлаб ҳар ку­ни со­ат 10.00 дан 17.00 га­ча (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) Чи­роқ­чи шаҳри, Мустақил­лик кў­ча­си, 17уй, ту­ман маҳал­ла жа­мғар­ма­си­да қа­бул қи­ли­на­ди (со­ат 13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик).

Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш 2018 йил 28 де­кабрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Аукцион савдо ғо­ли­би савдо ўт­ган кун­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зиш маж­бу­ри­я­ти­ни ола­ди.

Аукцион сав­до­да қат­на­шиш ис­та­ги­ни бил­дир­ган фуқа­ро­лар шар­тно­ма асо­си­да ер участ­ка­си­нинг со­тиб олиш баҳо­си­дан та­шқа­ри савдо таш­ки­лот­чи­си “Qashqadaryо аuksion savdo-ijara xizmati” Мчж­нинг “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Қа­шқа­да­рё фи­ли­а­ли­да­ги (МФО 00190, СТИР 303800663) 20208000900588679001 ҳи­соб рақа­ми­га энг кам иш ҳақи­нинг бир ба­ро­ба­ри 202730 сўм миқ­до­ри­да ах­бо­рот ва мас­лаҳат хиз­ма­ти кўр­са­тиш учун ко­мис­си­он йиғим во­си­та­чи­лик ҳақи ва за­ка­лат ке­ли­шу­ви бўй­и­ча ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си­нинг 60 (ол­т­миш) фо­и­зи миқ­до­ри­да ўз ма­б­лағи ҳи­со­би­дан “Qashqadaryо аuksion savdo-ijara xizmati” Мчж­нинг “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Қа­шқа­да­рё фи­ли­а­ли­да­ги (МФО 00190, СТИР 303800663) 20208000200588679002 ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат пу­ли тўлашла­ри ҳам­да тў­ло­влар­ни тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат би­лан бир­га қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни тақ­дим эти­шла­ри шарт: – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­ла­ри – пас­пор­ти нус­ха­си, СТИР; – хо­ри­жий ҳуқуқий шах­слар – Ни­зо­ми­нинг нус­ха­си; – хо­ри­жий фуқа­ро­лар – чет давлат мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­пор­ти; – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си нус­ха­си.

Сав­до­га иш­ти­рок этиш­ни хоҳла­ган та­ла­б­гор­лар ер участ­ка­ла­ри би­лан Чи­роқ­чи ту­ма­ни ар­хи­тек­ту­ра ва қу­ри­лиш бо­шқар­ма­си му­та­хас­сисла­ри орқа­ли та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Қў­шимча му­ро­жа­ат учун ман­зил: “Qashqadaryo аuksion savdo-ijara xizmati” МЧЖ.

Ман­зил: Қар­ши шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 43-уй. Те­ле­фон: (+998 75) 225-11-44, (97) 310-11-44. Элек­трон поч­та ман­зи­ли: [email protected] uz. Веб-сайт: auksionijara.zn.uz. Ли­цен­зия: RR-0247. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.