“Ixtisoslashgan kim oshdi savdo” МЧЖ объ­ект­нинг бо­шланғич баҳо­си бо­с­кич­ма-бо­с­кич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ТЕНДЕНЦИИ -

2018 йил 29 де­кабрь ку­ни со­ат 11.00 дан бо­шлаб, Ми­риш­кор ту­ма­ни, Ян­ги Ми­риш­кор шаҳар­ча­си­да жой­ла­ш­ган му­сиқа ва санъ­ат мак­та­би би­но­си­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­га як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи би­лан қуй­и­да­ги ер май­дон­ла­ри қўй­и­ла­ди:

I. Ми­риш­кор ту­ман ҳо­ки­ми­нинг 2018 йил 9 ок­тябр­да­ги 01-1800/10-қа­ро­ри ва Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти Рақо­бат бо­шқар­ма­си­нинг те­ги­шли буй­руқла­ри­га асо­сан, Ми­риш­кор ту­ма­ни, Ян­ги Ми­риш­кор шаҳар­ча­си ҳу­д­у­ди­дан ҳар би­ри 400 3 та (48, 50, 51-рақам­ли), Ян­ги Ми­риш­кор қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­дан ҳар би­ри 400 дан 42 та (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 - рақам­ли), Нав­баҳор ҚФЙ, Эло­бод қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­дан ҳар би­ри 400 дан 12 та (39, 40, 91, 92, 96, 97, 144, 173, 174, 176, 177, 178-рақам­ли), Ян­ги Ми­риш­кор шаҳар­ча­си ҳу­д­у­ди­дан 15 та (2, 3, 13, 14, 24, 27, 29, 30, 49, 72, 73, 74, 82, 85, 86-рақам­ли) як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган, умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқла­ри ер май­до­ни. Бо­шланғич баҳо­си – 250 000 сўм.

Очиқ аукцион сав­до­га қат­на­шиш учун бу­юрт­ма­но­ма­лар 2018 йил 6 де­кабр­дан бо­шлаб ҳаф­та­нинг жуфт кун­ла­ри (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) со­ат 10.00 дан 17.00 га­ча Ян­ги Ми­риш­кор шаҳар­ча­си­да жой­ла­ш­ган му­сиқа ва санъ­ат мак­та­би би­но­си­да қа­бул қи­ли­на­ди. Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш 2018 йил 28 де­кабрь ку­ни со­ат 12.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Савдо ғо­ли­би савдо ку­ни­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун муд­дат­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­ла­ши ва тў­лов­ни ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­га асо­сан амалга оши­ри­ши шарт.

Сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар кўр­са­ти­л­ган объ­ект­ни со­тиб олиш учун ари­за, за­ка­лат пу­ли тўғри­си­да ке­ли­шув­га асо­сан сав­до­га қўй­и­л­ган объ­ект бо­шланғич баҳо­си­нинг 30 фо­и­зи миқ­до­ри­да за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат би­лан бир­га қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни тақ­дим қи­ли­шла­ри шарт: – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­ла­ри – пас­порт нус­ха­си; – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­ла­ри – со­лиқ ту­лов­чи­нинг иден­ти­фи­ка­ция рақа­ми (СТИР) нус­ха­си;

– хо­ри­жий ҳуқуқий шах­слар – уста­ви­ни бел­ги­лан­ган тар­тиб­да ле­га­ли­за­ция қи­лин­ган нус­ха­си;

– хо­ри­жий фуқа­ро­лар – чет давлат мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­пор­ти нус­ха­си;

– Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си нус­ха­си.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш­ни хоҳла­ган та­ла­б­гор­лар ер май­дон­ла­ри би­лан Ми­риш­кор ту­ма­ни як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­ри­ли­шла­ри­ни му­во­фиқла­ш­ти­риш бў­ли­ми орқа­ли та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

За­ка­лат пу­ли­ни тўлаш учун рек­ви­зит­лар: “Ixtisoslashgan kim oshdi savdo” МЧЖ, “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли, МФО 00190, ҳи­соб рақа­ми: 20208000504942560001, СТИР 302126648.

Ман­зил: Қар­ши шаҳри, 4-мит­ти ту­ма­ни. Мўл­жал: Пар­ви­на ка­фе­си. Те­ле­фон: (+998 95) 505-08-99. E-mail: [email protected] Рас­мий сай­ти­миз: www.ikos.uz. Ли­цен­зия: RR-0111.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.