“Ko‘chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли

бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Сав­до­га “Му­бо­рак газ­ни қай­та ишлаш за­во­ди” Мчж­нинг 2018 йил 20 но­ябр­да­ги 4-3/Нр-5754рақам­ли ва 26 но­ябр­да­ги 4-3/Нр-5842-рақам­ли бу­юрт­ма­но­ма­лар­га асо­сан “Му­бо­рак ГҚИЗ” МЧЖ ба­лан­си­да бўл­ган қуй­и­да­ги кўч­мас мулк­лар қўй­ил­моқ­да:

1. Ки­тоб ту­ма­ни, Туп­чоқ МФЙ (Охун­бо­бо­ев мас­си­ви) ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган, Ки­тоб ин­тен­сив боғи­га қа­рашли уму­мий ер май­до­ни 6791,0 кв.метр, қу­ри­лиш май­до­ни 192,0 кв.метр бўл­ган иш­чи­лар дам олиш уйи, опе­ра­тор хо­на­си ва кўтар­ма на­сос­ни қўриқлаш би­но-ин­шо­от­ла­ри ҳам­да ме­ва­ли да­рахт­лар ва уску­на­ла­ри ма­жмуа си­фа­ти­да. Бо­шланғич баҳо­си – 1 443 537 800 сўм.

2. Ко­сон ту­ма­ни, Қўнғир­тоғ ФУУБО, На­саф қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган, уму­мий ер май­до­ни 3158,44 кв.метр, қу­ри­лиш май­до­ни 3158,44 кв.метр бўл­ган мол­хо­на би­но­си. Бо­шланғич баҳо­си – 785 697 881 сўм.

Кўч­мас мулк­лар ва ун­га те­ги­шли ҳуж­жат­лар би­лан со­тув­чи “Му­бо­рак ГҚИЗ” МЧЖ ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин. Маъ­лу­мот олиш учун те­ле­фон: (75) 672-50-26.

Савдо 2018 йил 28 де­кабрь ку­ни со­ат 11.00 да Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Қар­ши шаҳри, Қар­лиқ­хо­на МФЙ, Тош­са­рой кў­ча­си, 20-уй, “Qashqadaryo mulk markazi” МЧЖ би­но­си­нинг маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ла­ди. Аукцион савдо шу ку­ни бў­либ ўт­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до­лар 2019 йил 11 ва 29 ян­варь кун­ла­ри со­ат 11.00 да бў­либ ўта­ди.

Аук­ци­он­да қат­на­ши­ш­га бу­юрт­ма­но­ма қа­бул қи­лиш бил­ди­риш­но­ма эъ­лон қи­лин­ган са­на­дан бо­шла­на­ди ва бил­ди­риш­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган аукцион савдо ўт­ка­зи­ла­ди­ган ку­ни савдо бо­шла­ни­ши­дан бир кун ол­дин со­ат 18.00 да ту­га­ти­ла­ди.

Аукцион сав­до­да иш­ти­рок этиш учун ик­ки нус­хадан та­лаб­но­ма, за­ка­лат ке­ли­шу­ви, за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­лик тўғри­си­да­ги ҳуж­жат нус­ха­си, юри­дик шах­слар­нинг гу­воҳ­но­ма ва таъ­сис ҳуж­жат­ла­ри нус­ха­си, жис­мо­ний шах­слар пас­порт нус­ха­си, ва­кил иш­ти­рок эт­ган­да ун­га бе­ри­л­ган ишонч­но­ма тақ­дим эти­л­а­ди.

Савдо ғо­ли­би, деб то­пи­л­ган ғо­ли­б­га 10 иш ку­ни ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш ва шар­тно­ма ту­зи­л­ган кун­дан бо­шлаб мулк­нинг кей­ин­ги со­ти­л­ган сум­ма­си­дан 15 фо­изи­ни тўлаш, қолган 85 фо­изи­ни 10 йил муд­дат да­во­ми­да бў­либ-бў­либ тўлаш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар кўч­мас мулк­лар бо­шланғич баҳо­си­нинг 1 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­нинг “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Қа­шқа­да­рё фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 20208000004920609009, МФО 00190, СТИР 207122519.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­лаб­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ман­зил: Қар­ши шаҳри, Қар­лиқ­хо­на МФЙ, Тош­са­рой кў­ча­си, 20-уй. Элек­трон поч­та: [email protected] Ин­тер­нет тар­моғи­да­ги веб-сайт: www.1kms.uz. Тел.: (0-375) 225-44-58. Ли­цен­зия: RR-0001.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.