“Denov Realtor Servis” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти

бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Де­нов ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги қо­ши­да­ги ер участ­ка­ла­ри­ни бе­риш-со­тиш ма­са­ла­ла­ри­ни кўриб чиқиш бўй­и­ча ко­мис­си­я­си­нинг 2015 йил 4 май­да­ги 31-рақам­ли йиғи­лиш ба­ё­ни қа­ро­ри­га асо­сан Де­нов ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги за­хи­ра­си­да бўл­ган Де­нов ту­ма­ни, А.ка­ри­мов ном­ли фер­мер хў­жа­ли­клар бир­лаш­ма­си Меҳ­на­то­бод маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 181қ-да­ла кон­тур­да­ги уму­мий ер май­до­ни 1,65 га, 1640 туп узум боғи­нинг бо­шланғич баҳо­си – 17576100 сўм.

Савдо 2018 йил 29 де­кабрь ку­ни со­ат 11.00 дан бо­шлаб ўт­ка­зи­ла­ди. Бу­юрт­ма­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 9.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 28 де­кабрь ку­ни со­ат 16.00.

Уш­бу узум­зор 2018 йил 29 де­кабрь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да та­к­ро­рий сав­до­си 2019 йил 29 ян­варь ку­ни со­ат 11.00 да бў­либ ўта­ди. Та­к­ро­рий савдо учун бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2019 йил 28 ян­варь ку­ни со­ат 16.00. Сав­до­га қўй­и­л­ган узум­зор би­лан ту­ман ҳо­ким­ли­ги ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин.

Та­ла­б­гор­лар савдо таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шув­га асо­сан узум­зор­га бўл­ган ҳуқуқлар­ни бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 (ўн беш) фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни, ТИФ Мил­лий бан­ки Де­нов бў­ли­ми, МФО 00845, СТИР 302191030, 20208000904954646001 ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт.

За­ка­лат тўғри­си­да­ги ке­ли­шув им­зо­лан­ган­дан сўнг та­ла­б­гор савдо таш­ки­лот­чи­си­га аукцион савдо ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни бу­юрт­ма­но­ма би­лан бир­га тақ­дим эта­ди­лар:

– Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­си – пас­порт нус­ха­си, аук­ци­он­да ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган­да ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ҳол­да қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– юри­дик шах­слар – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си, шу­нин­г­дек, ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ҳол­да унинг аук­ци­он­да қат­на­ши­ши учун қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма; – хо­ри­жий юри­дик шах­слар – улар­нинг уста­ви­ни бел­ги­лан­ган тар­тиб­да ле­га­ли­за­ция қи­лин­ган нус­ха­си; – хо­ри­жий фуқа­ро­лар – чет давлат мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­пор­ти; – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган ва яшаш гу­воҳ­но­ма­си­га эга бўл­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си нус­ха­си; – за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си. Бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ва савдо ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти, Де­нов шаҳри, Мустақил­лик кў­ча­си, 55-уй. Те­ле­фон/факс: 413-16-56. Ли­цен­зия: RR-0105.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.