“Ko‘chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Фарғо­на ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли

очиқ ким ош­ди сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2017 йил 29 июн­да­ги 443-рақам­ли қа­ро­ри ва “Фарғо­на нефт­ни қай­та ишлаш за­во­ди” Мчж­нинг 28.11.2018 йил­да­ги 07/02-246-рақам­ли алоқа ха­ти­га асо­сан:

“Фарғо­на нефт­ни қай­та ишлаш за­во­ди” МЧЖ ба­лан­си­да бўл­ган:

Фарғо­на ви­ло­я­ти, Қу­ва­сой шаҳри, Па­ка­на МФЙ, Па­ка­на қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган уму­мий ер май­до­ни 31 252,48 кв.м., би­но ва ин­шо­от­лар май­до­ни 5038,68 кв.м., қат­тиқ тў­ша­ма­ли май­до­ни 7168,0 кв.м., боғ ва гул­зор­лар май­до­ни 12635,0 кв.м., яй­ра­тиш май­до­ни 1110,0 кв.м., бўш ер май­до­ни 5300,80 кв.м.дан ибо­рат би­но ва ин­шо­от­лар ма­жмуа си­фа­ти­да очиқ ким ош­ди сав­до­га қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 2 359 756 647 (Ик­ки мил­ли­ард уч юз эл­лик тўққиз мил­ли­он ет­ти юз эл­лик ол­ти минг ол­ти юз қи­рқ ет­ти) сўм.

Фарғо­на ви­ло­я­ти, То­ш­лоқ ту­ма­ни, Ах­шак ҚФЙ, Бе­ша­лиш даҳа­си­да жой­ла­ш­ган уму­мий ер май­до­ни 18872,55 кв.м., би­но ва ин­шо­от­лар май­до­ни 2087,06 кв.м.дан ибо­рат то­вуқ­хо­на ва чўчқа­хо­на би­но-ин­шо­от­ла­ри очиқ ким ош­ди сав­до­га қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 634 063 935 (Ол­ти юз ўт­тиз тўрт мил­ли­он ол­т­миш уч минг тўққиз юз ўт­тиз беш) сўм.

Аукцион савдо 2018 йил 31 де­кабрь ку­ни со­ат 11.00 да Фарғо­на шаҳри, Ал-фарғо­ний кў­ча­си, 7-уй, Фарғо­на ви­ло­я­ти Ка­са­ба уюш­ма­ла­ри бир­лаш­ма­си би­но­си, 47-хо­на­да ўт­ка­зи­ла­ди.

Аукцион савдо шу ку­ни бў­либ ўт­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий савдо 2019 йил 21 ян­варь ва 7 фев­раль кун­ла­ри со­ат 11.00 да бў­либ ўта­ди.

Аукцион савдо на­ти­жа­ла­ри бўй­и­ча ғо­ли­б­лик ба­ён­но­ма­си им­зо­лан­ган са­на­дан бо­шлаб 10 кун­дан ке­чик­май ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зи­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар мулк­нинг бо­шланғич нар­хи­га нис­ба­тан 10 фо­из­дан кам бўл­ма­ган миқ­до­ри­да ол­дин­дан савдо таш­ки­лот­чи­си (“Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Фарғо­на ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли)нинг “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Фарғо­на фи­ли­а­ли­да­ги: МФО 00544, СТИР 207122519, 20208000104920609030 ҳ/р.га тўлашла­ри шарт.

Аук­ци­он­да қат­на­ши­ш­га бу­юрт­ма­но­ма қа­бул қи­лиш, бил­ди­риш­но­ма га­зе­та­да эъ­лон қи­лин­ган са­на­дан бо­шла­на­ди ва бил­ди­риш­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган аукцион савдо ўт­ка­зи­ла­ди­ган ку­ни­дан бир кун ол­дин со­ат 16.00 тўх­та­ти­ла­ди.

Юқо­ри­да­ги мулк­лар­га қи­зиқиш бил­дир­ган та­ла­б­гор­лар ба­лан­сда сақ­лов­чи ва­ки­ли би­лан бир­га­лик­да объ­ект жой­ла­ш­ган ман­зи­л­ган чиқиб ўр­га­ни­шла­ри мум­кин.

Аук­ци­он­да қат­на­шиш учун савдо таш­ки­лот­чи­си­га та­ла­б­гор ёки унинг ва­ки­ли аукцион ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги эъ­лон­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни бу­юрт­ма­но­ма­га ило­ва қи­л­ган ҳол­да тақ­дим эта­ди:

– юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат нус­ха­си ва бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт­нинг нус­ха­си, ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ва бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– аукцион тўғри­си­да­ги бил­ди­риш­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган банк ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си.

Савдо таш­ки­лот­чи­си: “Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Фарғо­на ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли.

Му­ро­жа­ат учун ман­зил: Фарғо­на ш., Ал-фарғо­ний кў­ча­си, 7-уй.

Маъ­лу­мот­лар учун те­ле­фон: (0-373) 244-24-39. Факс: (0-373) 244-26-23.

Элек­трон поч­та ман­зи­ли: [email protected] Ин­тер­нет тар­моғи­да­ги веб-сайт: www.1kms.uz, www.gki.uz, www.gkitorg.uz. Ли­цен­зия: RR-0001.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.