“Ko‘chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ қуй­и­да­ги­лар­ни маъ­лум қи­ла­ди!

Ҳур­мат­ли тад­бир­кор, сар­мо­ядор­лар ва бар­ча фуқа­ро­лар диққатига!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Тош­кент ви­ло­я­ти Пар­кент ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 24.09.2018 йил­да­ги 2446-рақам­ли қа­ро­ри, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Тош­кент ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 14.10.18 йил­да­ги 271и/ч-рақам­ли буй­руғи ҳам­да Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Тош­кент ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 22.10.18 йил­да­ги 01/06-1-3976-рақам­ли бу­юрт­ма­но­ма­си­га асо­сан “Ko‘chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ: Тош­кент ви­ло­я­ти, Пар­кент ту­ма­ни, Сўқоқ қи­ш­лоқ фуқа­ро­лар йиғи­ни ҳу­д­у­ди­дан як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умир­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш бўй­и­ча сатҳи 0,04 га. бўл­ган 226 (1-226) до­на ер участ­ка­си аукцион сав­до­ла­ри бўй­и­ча эъ­лон “Biznes Dayli Бир­жа” га­зе­та­си­нинг 2018 йил 27 ок­тябр­да­ги 124-со­ни­да ва “Қи­ш­лоқ ҳа­ё­ти” га­зе­та­си­нинг 2018 йил 30 ок­тябр­да­ги 93-со­ни­да чоп эти­л­ган.

Тош­кент ви­ло­я­ти Пар­кент ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 20.11.2018 йил­да­ги 1/1171-рақам­ли ха­ти­га ва Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш Давлат қў­ми­та­си Тош­кент ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 26.11.18 йил­да­ги 01/06-1-4311-рақам­ли ха­ти­га асо­сан аукцион сав­до­ла­ри вақтин­ча тўх­та­тил­ди.

Маъ­лу­мот учун тел.: (0-371) 228-80-27, 228-80-26, 228-80-23. www.1kms.uz. Элек­трон поч­та: [email protected] inbox.uz , [email protected] Ли­цен­зия: RR-0001.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.