“Qashqadaryo auksion savdo-ijara xizmati” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Аукцион сав­до­га марҳа­мат! мулк­нинг бо­шланғич баҳо­си ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­га та­клиф эта­ди

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2017 йил 29 июн­да­ги 443-қа­ро­ри ижро­си­ни таъ­мин­лаш мақ­са­ди­да 2018 йил 29 де­кабрь ку­ни со­ат 10.00 дан Қар­ши шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 43уй, “Qashqadaryo auksion savdo-ijara xizmati” МЧЖ офи­си би­но­си­да таш­кил қи­ли­на­ёт­ган очиқ аукцион сав­до­га “Қар­ши нефть ба­за­си” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти­нинг 2018 йил 24 но­ябр­да­ги 09/1034-буй­руғи­га ва 2018 йил 24 но­ябр­да­ги 09/1488-бу­юрт­ма ха­ти­га асо­сан жа­ми­ят ба­лан­си­да бўл­ган қуй­и­да­ги кўч­мас мулк объ­ект­ла­ри қўй­ил­моқ­да:

1. Қар­ши шаҳри, Ян­ги тур­муш маҳал­ла­си, Хо­но­бод йў­ли кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган 5-уй­нинг (3-хо­на­ли)15-хо­на­до­ни. Бо­шланғич баҳо­си – 163 350 678 сўм.

2. Му­бо­рак ту­ма­ни­да жой­ла­ш­ган Му­бо­рак мой ал­ма­ш­ти­риш шо­хоб­ча­си. Бо­шланғич баҳо­си – 4 687 963 сўм.

3. Ко­сон ту­ма­ни, Пўла­ти қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган Пўла­ти мой ал­ма­ш­ти­риш шо­хоб­ча­си. Бо­шланғич баҳо­си – 16 698 397 сўм.

Аукцион сав­до­да қат­на­шиш учун бу­юрт­ма­но­ма­лар эъ­лон чиққан кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) со­ат 9.00 дан 18.00 га­ча Қар­ши шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 43уй, “Qashqadaryo auksion savdo-ijara xizmati” МЧЖ офи­си би­но­си­да қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). 2018 йил 29 де­кабрь ку­ни­да­ги сав­до­да со­тил­май қолган кўч­мас мулк объ­ект­ла­ри 2019 йил 7 ва 14 ян­варь кун­ла­ри со­ат 10.00 дан ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­га та­к­ро­ран қўй­и­ли­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қи­лиш сав­до­дан бир кун ол­дин со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Савдо ғо­ли­би­га савдо ўт­ка­зи­л­ган кун­дан бо­шлаб 10 (ўн) кун­лик муд­дат ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш ва со­тув­чи то­мо­ни­дан бел­ги­лан­ган 3 (уч) ой муд­дат­да тў­лов­ни тў­лиқ амалга оши­риш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар савдо таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан кўч­мас мулк бо­шланғич нарх­и­нинг 10 (ўн) фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­до­ри­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни “Qashqadaryо аuksion savdo-ijara xizmati” Мчж­нинг “Ипо­те­ка-банк” Қа­шқа­да­рё фи­ли­а­ли­да­ги МФО: 00190, СТИР: 303800663, 20208000200588679002 ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри ва қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни тақ­дим эти­шла­ри шарт:

– аукцион сав­до­да қат­на­шиш учун бу­юрт­ма­но­ма, за­ка­лат пу­ли тўғри­си­да­ги ке­ли­шув­нинг нус­ха­си ва за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си;

– жис­мо­ний шах­слар фуқа­ро­лик пас­пор­ти нус­ха­си, юри­дик шах­слар эса давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ган­ли­ги ҳақи­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си;

– агар сав­до­да ишончли ва­кил иш­ти­рок эт­са бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма­нинг асл нус­ха­си.

Сав­до­га қўй­и­л­ган мулк­лар­ни со­тиб олиш ис­та­ги­да бўл­ган та­ла­б­гор­лар со­тув­чи ва таш­ки­лот­чи ва­кил­ла­ри иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га бо­риб та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Му­ро­жа­ат учун ман­зил: Қар­ши шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 43-уй. Те­ле­фон­лар: (0-375) 225-1144, (97) 310-11-44.

Жа­ми­ят веб-сай­ти: www.auksionijara.zn.uz. Элек­трон поч­та ман­зи­ли: [email protected] Ли­цен­зия: RR-0247. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.