“Jizzax mulk markazi” МЧЖ

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

1) Аукцион сав­до­га “Жиз­зах пласт­мас­са” АЖ Ку­за­тув кен­га­ши­нинг 29.10.2016 йил­да­ги 7-рақам­ли йиғи­лиш ба­ё­ни­га асо­сан ва “Жиз­зах пласт­мас­са” Аж­нинг 26.11.2018 йил­да­ги 07-17/1344-рақам­ли та­к­ро­рий бу­юрт­ма ха­ти­га асо­сан, Жиз­зах шаҳри, Тош­кент кў­ча­си, 5-уй­да сақла­на­ёт­ган, қуй­и­да­ги тех­ни­ка во­си­та­ла­ри қўй­ил­моқ­да.

1) “ЛИАЗ-3110” ру­сум­ли, 1992 йил и/ч, д/р 13 АЕ 148 ва “ХОУ-9772” ру­сум­ли, 1992 йил и/ч, д/р 13 А 428 бўл­ган ав­то­ре­ф­ре­же­ра­тор т/н ҳол­да­ги б.б. – 15 353 000 сўм бўл­ган ав­то­транс­порт во­си­та­си ва;

2) 1982 йил и/ч, д/р 13АЕ 401, бўл­ган “КАВЗ-685” ру­сум­ли, т/н ҳол­да­ги б.б. – 4 521 000 сўм бўл­ган ав­то­транс­порт во­си­та­ла­ри қўй­ил­моқ­да.

2) “Ўзқи­ш­лоқ­элек­трқу­ри­лиш” МЧЖ 13-рақам­ли ме­ха­ни­за­ци­я­ла­ш­ган ко­лон­на­си­нинг та­к­ро­рий бу­юрт­ма ха­ти­га асо­сан, Жиз­зах шаҳри, Қа­лия маҳал­ла­си, С.саъ­дул­ла­ев кў­ча­си­да сақла­на­ёт­ган;

1) 1989 йил­да и/ч, д/б 25/084 АА бўл­ган “ЭО-4321” ру­сум­ли, б.б. – 15 085 000 сўм экс­ка­ва­тор қисман таъ­мир­та­лаб; 2) 1990 йил­да и/ч, д/б 25/082АА бўл­ган “Т-150 К” ру­сум­ли ҳай­дов трак­то­ри б.б. – 8 543 000 сўм қисман таъ­мир­та­лаб бўл­ган тех­ни­ка во­си­та­ла­ри та­к­ро­ран қўй­ил­моқ­да.

Аукцион савдо 2018 йил 14 де­кабрь ку­ни со­ат 10.30 да бў­либ ўта­ди. Аукцион сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик вақти).

Юқо­ри­да­ги мулк­лар 2017 йил 14 де­кабр­да­ги аукцион сав­до­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий аукцион савдо 2018 йил 25 ва 28 де­кабрь ва 2018 йил 16 ва 30 ян­варь кун­ла­ри со­ат 10.30 да бў­либ ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш савдо ку­ни­га бир кун қолган­да тўх­та­ти­ла­ди.

Савдо ғо­ли­би, деб то­пи­л­ган шах­слар­га 10 иш ку­ни ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Жиз­зах ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­да­ги МФО 00122, СТИР 302149531, 22626000304946058001 ҳ/р. га тўлашла­ри шарт.

Аукцион савдо ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: Жиз­зах шаҳри, Ша­роф Ра­ши­дов кў­ча­си, 39-уй. Тел.: (0-372) 22235-77. Гу­воҳ­но­ма: 4399.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.