“Ko‘chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Тош­кент мин­тақа­вий фи­ли­а­ли

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

“Ko‘chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ то­мо­ни­дан таш­кил эти­л­а­ди­ган очиқ аукцион сав­до­га Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2018 йил 25 ав­гу­ст­да­ги 685-рақам­ли “Нефть-газ тар­моғи таш­ки­лот­ла­ри­нинг ак­тивла­ри­дан яна­да самарали фойдаланиш чо­ра-тад­бир­ла­ри тўғри­си­да”ги қа­ро­ри би­лан бел­ги­лан­ган ва­зи­фа­лар­ни амалга оши­риш ҳам­да со­ти­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган мулк­лар­нинг амал­да­ги қо­нун­чи­лик та­ла­б­ла­ри­га тў­лиқ риоя эт­ган ҳол­да “Paxta Neft bazasi” Мчж­нинг 2018 йил 28 но­ябр­да­ги 09/2225-рақам­ли бу­юрт­ма­но­ма­си­га асо­сан қуй­и­да­ги мул­кий ма­жму­а­лар аук­цон сав­до­га қўй­ил­моқ­да:

1) Тош­кент ви­ло­я­ти, Бў­стон­лиқ ту­ма­ни, Со­бир Раҳи­мов МФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган “Нефт­чи” ором­гоҳи мул­кий ма­жмуа кўри­ни­ш­да. Бо­шланғич баҳо­си – 1 262 536 090,00 сўм.

2) Тош­кент ви­ло­я­ти, Чи­ноз ту­ма­ни, Тур­ки­стон ҚФЙ, Ма­да­ни­ят МФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган Боғ­дор­чи­лик хў­жа­ли­ги мул­кий ма­жмуа кўри­ни­ш­да. Бо­шланғич баҳо­си – 720 734 306,00 сўм.

Мул­кий ма­жму­а­лар­нинг аукцион сав­до­си 2018 йил 29 де­кабрь ку­ни со­ат 11.00 да бў­либ ўта­ди. Аукцион сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­лаб­но­ма­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 27 де­кабрь ку­ни со­ат 18.00.

Маз­кур мул­кий ма­жму­а­лар ша­кли­да­ги кўч­мас мулк­лар 2018 йил 29 де­кабрь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий савдо 2019 йил 10, 24 ян­варь кун­ла­ри со­ат 11.00 да ўт­ка­зи­ла­ди. Та­к­ро­рий савдо учун ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­дат­ла­ри: 2019 йил 10 ян­вар­да­ги савдо учун 8 ян­варь, 24 ян­вар­да­ги савдо учун 22 ян­варь ку­ни со­ат 18.00. Аукцион савдо якун­ла­ри савдо таш­ки­лот­чи­си жой­ла­ш­ган ман­зил­да савдо ўт­ка­зи­л­ган­дан сўнг эъ­лон қи­ли­на­ди. Аукцион сав­до­да қат­на­шиш учун ари­за би­лан бир­га­лик­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар тақ­дим эти­л­а­ди: – юри­дик шах­слар учун давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, шу­нин­г­дек, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг аук­ци­он­да қат­на­ши­ши учун рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма, унинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си;

– жис­мо­ний шах­слар учун пас­порт­нинг нус­ха­си, аук­ци­он­да ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си.

Савдо ғо­ли­би­га савдо ўт­ка­зи­л­ган кун­дан бо­шлаб 10 банк кун ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар юқо­ри­да­ги мулк­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Ko`chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Тош­кент мин­тақа­вий фи­ли­а­ли­нинг “Давр­банк” ХАТБ Ама­ли­ёт бо­шқар­ма­си­да­ги МФО 00981, СТИР 207122519, 22604000604920609002 ҳ/р.га сав­до­да иш­ти­рок этиш учун ари­за топ­шир­гун­га қа­дар тўлашла­ри шарт.

Савдо таш­ки­лот­чи­си жой­ла­ш­ган, сав­до­лар ўт­ка­зи­ла­ди­ган ва сав­до­да иш­ти­рок этиш учун ари­за­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ман­зил: Тош­кент шаҳри, Ол­ма­зор ту­ма­ни, 1-Қо­рақа­миш кў­ча­си, 1-а уй. Тел./факс: (0371) 227-91-82. www.1kms.uz. Элек­трон поч­та: [email protected] , [email protected] Ли­цен­зия: RR-0001.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.