“Tashkent Realtor Service” МЧЖ Жиз­зах ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Сав­до­га “Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi” Аж­нинг 02.11.2018 йил­да­ги 08/8709-рақам­ли бу­юрт­ма­но­ма ха­ти­га асо­сан Ар­на­сой ту­ма­ни, Фарғо­на СИУ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган мол­хо­на ва чо­рва­чи­лик ком­плек­си би­но­си қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 122 280 000 сўм.

Савдо 2018 йил 29 де­кабрь ку­ни со­ат 15.00 да бў­либ ўта­ди. Ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди. Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш муд­да­ти: 2018 йил 28 де­кабрь ку­ни со­ат 18.00 га­ча.

Уш­бу кўч­мас мулк 2018 йил 29 де­кабрь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до­лар 2019 йил 14, 30 ян­варь кун­ла­ри со­ат 11.00 да ўт­ка­зи­ла­ди. Та­к­ро­рий ўт­ка­зи­ла­ди­ган сав­до­лар учун ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш муд­да­ти сав­до­дан бир кун ол­дин со­ат 18.00 га­ча.

Та­ла­б­гор­лар сав­до­да қат­на­шиш учун – юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си, жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт нус­ха­си; ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, унинг шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма.

Савдо ғо­ли­би­га 10 кун муд­дат ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди. Мулк учун тў­ло­влар­ни амалга оши­риш шак­ли ва муд­дат­ла­ри маз­кур шар­тно­ма­га асо­сан қо­нун­чи­лик та­ла­б­ла­ри­дан ке­либ чиққан ҳол­да со­тув­чи ва ғо­либ ўр­та­си­да ке­ли­ши­л­ган ҳол­да бел­ги­ла­на­ди.

Та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 30 фо­из­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни ари­за­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган охир­ги кун­га­ча “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Жиз­зах ви­ло­ят фи­ли­а­ли­да­ги: МФО 00122, СТИР 301743808, 20208000304876496002 ҳ/р.га тўлашла­ри шарт.

Ари­за­лар қа­бул қи­лиш ва аукцион ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: Жиз­зах шаҳри, Ша­роф Ра­ши­дов кў­ча­си, 14уй. Тел./факс: (+99893) 304-43-94. еl.pochta е-mail: [email protected] Ли­цен­зия: RR-0008.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.