Кор­хо­на ва ташкилотлар диққатига! “Агро­банк” АТБ 2019 йи­л­га мўл­жал­лан­ган банк ло­го­ти­пи ту­ши­ри­л­ган кор­по­ра­тив про­мо-маҳ­су­лот­ла­ри ди­зай­ни­ни тай­ёр­лаш ва ет­ка­зиб бе­риш мақ­са­ди­да кор­хо­на ва ташкилотлар ўр­та­си­да тан­лов эъ­лон қи­ла­ди.

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Бар­ча та­кли­флар ёпиқ кон­верт­да кор­хо­на муҳри би­лан муҳр­лан­ган ҳол­да жо­рий йил­нинг 7 де­кабрь ку­ни со­ат 17.00 га қа­дар қуй­и­да­ги ман­зил орқа­ли қа­бул қи­ли­на­ди.

Тан­лов ко­мис­си­я­си иш­чи ор­га­ни­нинг ман­зи­ли: Тош­кент шаҳри, Муқи­мий кў­ча­си, 43-уй. Те­ле­фон: (71) 202-80-08 (ич­ки рақам­лар: 11423, 11426).

Тан­лов иш­ти­рок­чи­ла­ри маҳ­су­лот­лар рўй­ха­ти­ни agrobank.uz ҳам­да тан­лов шар­тла­ри бўй­и­ча қў­шимча маъ­лу­мот­лар­ни юқо­ри­да­ги ман­зил ёки те­ле­фон рақа­ми орқа­ли оли­шла­ри мум­кин.

Банк маъ­му­ри­я­ти тан­лов­нинг ҳар қан­дай босқи­чи­да тан­лов­ни бе­кор қи­лиш ҳуқуқи­га эга.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.