“Continental biznes concalting” МЧЖ очиқ аукцион сав­до­га та­клиф эта­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

2019 йил 4 ян­варь ку­ни со­ат 11.00 да Қар­ши шаҳри, Ис­лом Ка­ри­мов кў­ча­си, 47-уй­да, бо­шланғич баҳо­си ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­га “Қи­ш­лоқ қу­ри­лиш банк” АТБ Кўк­дала фи­ли­а­ли ба­лан­си­да бўл­ган, Чи­роқ­чи ту­ма­ни, Кўк­дала ҚФЙ, Кўк­дала қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган, уму­мий май­до­ни 1836,0 кв.м. уму­мий қу­ри­лиш май­до­ни 426,15 кв.м.бўл­ган эски банк би­но­си. Бо­шланғич баҳо­си – 131 308 367 сўм.

Аукцион сав­до­да қат­на­шиш учун бу­юрт­ма­но­ма­лар эъ­лон чиққан кун­дан бо­шлаб, 2018 йил 29 де­кабрь со­ат 18.00 га­ча ҳар ку­ни (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча “Continental biznes consalting” МЧЖ офи­си би­но­си­да қа­бул қи­ли­на­ди.

Савдо ғо­ли­би савдо ўт­ган кун­дан бо­шлаб 10 кун ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зиш ва шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан бо­шлаб 30 ка­лен­дарь ку­ни ичи­да тў­ло­влар­ни амалга оши­риш маж­бу­ри­я­ти­ни ола­ди.

Аукцион сав­до­да қат­на­шиш ис­та­ги­ни бил­дир­ган жис­мо­ний ва ҳуқуқий шах­слар за­ка­лат ке­ли­шу­ви ту­зи­л­га­ни­дан кей­ин, объ­ект бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­и­зи миқ­до­ри­да “Continental biznes consalting” Мчж­нинг “Ипак йў­ли” АИКБ Қар­ши фи­ли­а­ли­да­ги 20208000800804429001 (МФО 01119; СТИР 305080475) ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат пу­ли тўлан­га­ни­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат би­лан бир­га қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни тақ­дим эти­шла­ри шарт: – жис­мо­ний шах­слар – фуқа­ро­лик пас­пор­ти, СТИР нус­ха­си; – ҳуқуқий шах­слар – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си, агар ва­ко­лат­ли шахс қат­наш­са, ўр­на­ти­л­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма, унинг шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат ило­ва қи­лин­ган ҳол­да.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш­ни хоҳла­ган та­ла­б­гор­лар объ­ект би­лан со­тув­чи ёки савдо таш­ки­лот­чи­си орқа­ли та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Му­ро­жа­ат учун ман­зил: Қар­ши шаҳри, Ис­лом Ка­ри­мов кў­ча­си, 47-уй. Те­ле­фон: (+998 91) 452-24-51.www.continental.zn.uz. Ли­цен­зия: RR-0295.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.