Ан­та­ли­яда­ги ға­ла­ба­лар

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Тур­ки­я­нинг Ан­та­лия шаҳри­да му­ай­тай бўй­и­ча ёшлар ва кат­та­лар ўр­та­си­да ўт­ка­зи­л­ган жаҳон ку­бо­ги­да мамлакатимиз спорт­чи­ла­ри­нинг иш­ти­ро­ки омад­ли бўл­ди.

Ду­нё­нинг 36 мам­ла­ка­ти­дан кел­ган 1250 на­фар спорт­чи ғо­ли­б­лик учун ўза­ро рақо­бат­ла­ш­ган му­со­бақа­да юр­ти­миз ша­ра­фи­ни 18 на­фар му­ай­тай­чи ҳимоя қил­ди. Ва­тан­до­шла­ри­миз уч­та ол­тин, ик­ки­та­дан ку­муш ва брон­за ме­дал­лар­ни қўл­га ки­рит­ди­лар.

Бо­бур­жон Ту­ру­мов, Мир­за­бeк Мир­за­ев, Фе­руз Давла­тов ўз ва­зн то­и­фа­ла­ри­да шоҳ­су­па­нинг энг юқо­ри поғо­на­си­га кўта­рил­ди­лар. Шу­нин­г­дек, Шаҳрам Ҳа­сан­хо­нов, Жа­воҳир Мў­ин­жо­нов ку­муш, Зу­бай­дул­ло Қаҳра­мо­нов ва Шаҳри­ёр Асқа­ра­лиeв му­со­бақа­ни брон­за ме­даль би­лан якун­ла­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.