Мез­бон­лар тенг­сиз

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Бу­хо­ро­да спорт ку­рашла­ри бўй­и­ча кат­та­лар ўр­та­си­да бў­либ ўт­ган Ўз­бе­ки­стон ку­бо­ги му­со­бақа­ла­ри­да мез­бон­лар жу­да му­ваф­фақи­ят­ли иш­ти­рок эт­ди. Ав­ва­ли­га юнон-рум ку­ра­ши бўй­и­ча жа­мо­авий ти­зим­да таш­кил эти­л­ган баҳслар­да маз­кур ви­ло­ят тер­ма жа­мо­аси ва­кил­ла­ри би­рин­чи ўрин­ни қўл­га ки­рит­ди­лар.

Юр­кин эр­кин ку­раш бел­ла­шувла­ри­да ҳам бу­хо­ро­лик спорт­чи­лар ға­ла­ба қо­зо­ниб, тур­нир ғо­ли­би­га ай­ла­ни­ш­ди. Ик­кин­чи ўрин­ни Қо­рақал­поғи­стон тер­ма жа­мо­аси аъ­зо­ла­ри, уч ўрин­ни ан­ди­жон­лик пол­вон­лар эгал­ла­ш­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.