Гер­ма­ни­яда­ги ама­ли­ёт иш­ти­рок­чи­ла­ри со­ни оша­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - НИГОҲ - Ўз мух­би­ри­миз.

Савдо-са­но­ат па­ла­та­си ҳам­да Гер­ма­ния Фе­де­рал иқти­со­ди­ёт ва тех­но­ло­гия ва­зир­ли­ги би­лан ҳам­кор­лик­да юр­ти­миз тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри ва­кил­ла­ри­ни ўқи­тиш, раҳ­бар хо­дим­лар ма­ла­ка­си­ни оши­риш бўй­и­ча “Бо­шқа­рув ҳо­дим­лар­ни тай­ёр­лаш” лой­иҳа­си амал­га оши­риб ке­лин­моқ­да.

Лой­иҳа­дан кўз­лан­ган мақ­сад Гер­ма­ния кор­хо­на­ла­ри­да қисқа муд­дат­ли ўр­га­ни­шлар­ни таш­кил­ла­ш­ти­риш орқа­ли тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри ме­не­жер­ла­ри­нинг ма­ла­ка­си­ни оши­риш, ик­ки давлат ки­чик кор­хо­на­ла­ри ўр­та­си­да иқти­со­дий алоқа­лар­ни му­стаҳ­кам­ла­ш­га қа­ра­ти­л­ган.

Уш­бу лой­иҳа до­ира­си­да ҳо­зир­га қа­дар рес­пуб­ли­ка­миз­нинг бар­ча ҳу­д­уд­ла­ри­дан ма­ши­на­со­злик, тўқи­ма­чи­лик, қу­ри­лиш, қи­ш­лоқ хў­жа­ли­ги, консалтинг, меҳ­мон­хо­на иши, ло­ги­сти­ка, муқо­бил энер­гия ман­ба­ла­ри соҳа­си­да меҳ­нат қи­ла­ёт­ган жа­ми 400 на­фар­дан зи­ёд му­та­хас­сис Гер­ма­ни­яда ама­ли­ёт ўтаб қай­ти­ш­ган.

Гер­ма­ния Фе­де­рал иқти­со­ди­ёт ва тех­но­ло­гия ва­зир­ли­ги де­пар­та­мен­ти ди­рек­то­ри ўрин­боса­ри, док­тор Хайнц Хет­май­ер бош­чи­ли­ги­да­ги де­ле­га­ция аъ­зо­ла­ри би­лан Савдо-са­но­ат па­ла­та­си­да бў­либ ўт­ган учра­шув­да маз­кур йў­на­ли­ш­да­ги ҳам­кор­лик­нинг ис­тиқ­бол­ла­ри ҳақи­да сўз юри­тил­ди. Ўза­ро му­лоқот чоғи­да лой­иҳа­ни да­вом эт­ти­риш учун унинг муд­да­ти­ни узай­ти­риш, му­та­хас­сислар­ни ҳо­зир­ги за­мон та­ла­би асо­си­да си­фат­ли ўқи­тиш ва ма­ла­ка­си­ни оши­риш, ўқув дастур­ла­ри­да иш­ти­рок эта­ди­ган­лар со­ни­ни кў­пай­ти­риш ма­са­ла­си муҳо­ка­ма қи­лин­ди. Бу, ўз нав­ба­ти­да, Ўз­бе­ки­стон ва Гер­ма­ния ўр­та­си­да­ги савдо-иқти­со­дий алоқа­лар­ни янада ри­вож­лан­ти­ри­ш­га муҳим ҳис­са бў­либ қў­ши­ли­ши таъ­кид­лан­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.