“Ko‘chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли

Бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ТОРГИ - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Аук­ци­он сав­до­га Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 29.06.2017 йил­да­ги 443-қа­ро­ри­га асо­сан “Тер­миз нефть ба­за­си” МЧЖГА те­ги­шли Қи­зи­риқ ту­ма­ни, Ол­ма­зор ҚФЙ, Қал­ди­рғоч маҳал­ла­си­да жой­ла­ш­ган, уму­мий ер май­до­ни 973,31 кв.м., қу­ри­лиш ости май­до­ни 60,82 кв.м. бўл­ган, 37-ФЁТШ маъ­му­рий ва хў­жа­лик би­но­ла­ри қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 39 597 159 сўм.

Аук­ци­он савдо 2019 йил 3 ян­варь ку­ни со­ат 11.00 да савдо таш­ки­лот­чи­си – “КМСХ” МЧЖ Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли жой­ла­ш­ган ман­зил (Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти, Тер­миз шаҳри, Бар­ка­мол ав­лод кў­ча­си, 19-уй) да бў­либ ўта­ди.

Та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар маз­кур ха­бар­но­ма эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча савдо таш­ки­лот­чи­си жой­ла­ш­ган ман­зил­да қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик вақти). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 31 де­кабрь ку­ни со­ат 18.00.

Маз­кур кўч­мас мулк 2019 йил 3 ян­варь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий савдо 2019 йил 18 ян­варь, 5, 20 фев­раль, 7, 22 март, 9, 24 ап­рель кун­ла­ри со­ат 11.00 да бў­либ ўта­ди. Та­к­ро­рий савдо учун бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш 2019 йил 18 ян­варь учун 16 ян­варь, 5 фев­раль учун 1 фев­раль, 20 фев­раль учун 18 фев­раль, 7 март учун 5 март, 22 март учун 20 март, 9 ап­рель учун 5 ап­рель, 24 ап­рель учун 22 ап­рель кун­ла­ри со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш учун ари­за, за­ка­лат ке­ли­шу­ви, за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­лик тўғри­си­да­ги ҳуж­жат нус­ха­си, юри­дик шах­слар­нинг гу­воҳ­но­ма ва таъ­сис ҳуж­жат­ла­ри нус­ха­си, жис­мо­ний шах­слар пас­порт нус­ха­си, ва­кил иш­ти­рок эт­ган­да ишонч­но­ма тақ­дим эти­л­а­ди.

Савдо ғо­ли­би деб то­пи­л­ган шах­сга 10 (ўн) иш ку­ни ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди. Мулк учун тў­лов­ни амал­га оши­риш шак­ли ва муд­дат­ла­ри со­тув­чи то­мо­ни­дан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш вақти­да бел­ги­ла­на­ди.

Маз­кур сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар савдо таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шув­га асо­сан объ­ект бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 ( ўн беш) фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни савдо ку­ни­га қа­дар “КМСХ” Мчж­нинг Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­нинг “Траст­банк” ХАБ Тер­миз шаҳар фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 20208000004920609027, МФО 01063, СТИР 207122519. Ман­зил: Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти, Тер­миз шаҳри, Бар­ка­мол ав­лод кў­ча­си, 19-уй, 2-қа­ват. Те­ле­фон: (0-376) 223-15-82. Рас­мий сай­ти­миз: www.1kms.uz. Ли­цен­зия: RR-0001.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.