“Агро­банк” АТБ бош офи­си фа­о­ли­я­ти­да

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

фой­да­ла­ниш учун идо­ра мол­ла­ри (канц­то­вар) со­тиб олиш бўй­и­ча ет­ка­зиб берувчи ташкилотлар ўр­та­си­да тан­лов эъ­лон қи­ла­ди.

Бар­ча та­кли­флар жо­рий йил­нинг 10 де­кабрь ку­ни со­ат 12.00 га қа­дар қуй­и­да­ги ман­зил орқа­ли қа­бул қи­ли­на­ди.

Тан­лов ко­мис­си­я­си­нинг иш­чи ор­га­ни ман­зи­ли: Тош­кент шаҳри, Муқи­мий кў­ча­си, 43-уй. Те­ле­фон: (0-371) 202-80-08/ (ич­ки рақам­лар: 11423, 11426.)

Иш­ти­рок­чи­лар тан­лов шар­тла­ри бўй­и­ча маъ­лу­мот­лар ва идо­ра мол­ла­ри­га бўл­ган та­лаб­ни юқо­ри­да кўр­са­ти­л­ган ман­зил ёки те­ле­фон рақа­ми орқа­ли оли­шла­ри мум­кин.

Банк тан­лов­нинг ҳар қан­дай босқи­чи­да тан­лов­ни бе­кор қи­лиш ҳуқуқи­га эга.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.