“Respublika mulk markazi” МЧЖ бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Аук­ци­он сав­до­га “Farzandlar” МЧЖ ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­си­га те­ги­шли Тош­кент шаҳри, Ол­ма­зор ту­ма­ни, Ши­мо­лий ол­ма­зор кў­ча­си, 117-“а” уй ман­зи­ли­да сақла­на­ёт­ган асо­сий во­си­та­лар та­к­ро­ран қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 3 600 000 сўм.

Аук­ци­он 2018 йил 17 де­кабрь со­ат 15.00 дан бо­шлаб ўт­ка­зи­ла­ди. Ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 14 де­кабрь ку­ни со­ат 18.00 га­ча

Юқо­ри­да­ги мулк­лар 2018 йил 17 де­кабрь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да та­к­ро­рий савдо 2019 йил 9 ян­варь ку­ни со­ат 11.00 да бў­либ ўта­ди. Та­к­ро­рий савдо учун ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2019 йил 9 ян­вар­да­ги савдо учун 2019 йил 7 ян­варь ку­ни со­ат 18.00 га­ча.

Савдо ғо­ли­би деб то­пи­л­ган шах­сга 5 ка­лен­дарь кун ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди. Сав­до­да иш­ти­рок этиш учун ари­за, за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги ҳақи­да­ги тў­лов ҳуж­жа­ти нус­ха­си, ва­кил­лар учун ишонч­но­ма тақ­дим эти­л­а­ди. Та­ла­б­гор­лар ав­то­транс­порт во­си­та­ла­ри би­лан мулк эга­си ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Та­ла­б­гор­лар мулк­нинг уму­мий ҳо­ла­ти­ни шах­сан ўр­га­ниб чиққан ҳолда савдо таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан, мулк­нинг бо­шланғич баҳо­си 20 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “RMM” Мчж­нинг “Давр­банк” ХАТБ Ол­ма­зор фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 22604000200571452001. МФО 01121, СТИР 200933850. Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш ва савдо ўт­ка­зиш ман­зи­ли: Тош­кент шаҳри, Ол­ма­зор ту­ма­ни, 1-Қо­рақа­миш кў­ча­си, 1-“а” уй. 228-79-52. Гу­воҳ­но­ма: №001805.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.