Кор­хо­на ва ташкилотлар диққатига! “Агро­банк”атб аҳо­ли ва ми­жоз­лар­га тез­кор, си­фат­ли банк хиз­мат­ла­ри­ни кўр­са­тиш мақ­са­ди­да ми­жоз­лар­нинг элек­трон бу­юрт­ма­си­га асо­сан, улар­нинг но­ми­га очи­л­ган пла­стик кар­та­ни яшаш ман­зи­ли­га­ча ет­ка­зиб бе­риш хиз­ма­ти­ни жо­рий қи­лиш

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Тел.:

Бар­ча та­кли­флар жо­рий йил­нинг 10 де­кабрь ку­ни со­ат 17.00 га қа­дар қуй­и­да­ги ман­зил орқа­ли қа­бул қи­ли­на­ди.

Таъ­н­лов ко­мис­си­я­си­нинг иш­чи ор­га­ни ман­зи­ли: Тош­кент шаҳри, Аб­дул­ла Қо­ди­рий кў­ча­си, 9-уй.

(71) 244-57-51, (71) 203-88-88, 202-80-08 ич­ки рақам­лар: 01010, 45411, 11296, 11287, 11297, 11290, 11431)

Иш­ти­рок­чи­лар тан­лов шар­тла­ри бўй­и­ча маъ­лу­мот­лар­ни юқо­ри­да кўр­са­ти­л­ган ман­зил ёки те­ле­фон рақам­ла­ри ҳам­да agrobank.uz веб-сай­ти орқа­ли оли­шла­ри мум­кин.

Банк тан­лов­нинг ҳар қан­дай босқи­чи­да тан­лов­ни бе­кор қи­лиш ҳуқуқи­га эга.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.