Сан­жар­нинг нав­бат­да­ги рақи­би – аме­ри­ка­лик

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Про­фес­си­о­нал рин­г­да му­ваф­фақи­ят­ли иш­ти­рок эта­ёт­ган бокс­чи­миз Сан­жар Раҳ­мо­нов ўзи­нинг нав­бат­да­ги бел­ла­шу­ви­ни 7 де­кабрь ку­ни Ақш­нинг Ла­с­ве­гас шаҳри­да ўт­ка­за­ди. Ха­бар­лар­га қа­ра­ган­да, аф­со­на­вий Флойд Мэй­ве­зер­га қа­рашли про­мо­у­тер­лик ком­па­ни­я­си би­лан ҳам­кор­лик қи­ла­ёт­ган Сан­жар­нинг рақи­би мез­бон бокс­чи Жо­на­тан Стил бўла­ди.

Сан­жар Раҳ­мо­нов шу кун­га­ча проф бокс­да 12 та жанг ўт­ка­зиб, улар­нинг 10 та­си­да ға­ла­ба қо­зон­ган (5 та­си но­ка­ут би­лан). 1 та жан­г­да ду­ранг­га эри­ш­ган бўл­са, 1 ма­ро­та­ба мағлу­би­ят­га учра­ган. Унинг рақи­би Жо­на­тан Стил эса шу пайт­га­ча про­фес­си­о­нал си­фа­ти­да 10 ма­ро­та­ба ринг­га кўта­ри­л­ган. У жан­гла­ри­нинг 8 та­си­ни ға­ла­ба би­лан ту­гат­ган (6 та­си но­ка­ут). Шу­нин­г­дек, 1 ма­ро­та­ба­дан ду­ранг ва мағлу­би­ят қайд этган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.