Ға­ла­ба­ли одим­лар да­во­ми

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Тур­ки­я­нинг Ко­нья шаҳри­да 16 ёш­га­ча бўл­ган ўсмир­лар ўр­та­си­да шах­мат бўй­и­ча бў­либ ўта­ёт­ган жаҳон олим­пи­а­да­си­нинг бе­шин­чи ту­ри­да ҳа­мюрт­ла­ри­миз Рос­сия тер­ма жа­мо­аси­ни 3:1 ҳи­со­би­да мағлуб эт­ди.

Но­дир­бек Аб­ду­сат­то­ров (2560) би­рин­чи до­ска­да Ан­дрей Еси­пен­ко (2609) би­лан ду­ранг ўй­на­ди. Но­дир­бек Ёқуб­бо­ев (2549) ик­кин­чи до­ска­да Дмит­рий Цой­ни (2429) тас­лим эт­ди. Жа­воҳир Син­до­ров (2513) Сте­фан По­го­сян (2381) би­лан ду­ранг­га эри­ш­ди. Шам­сид­дин Воҳи­дов (2456) тўр­тин­чи до­ска­да Во­ло­дар Мур­зин­га (2340) ҳеч қан­дай им­ко­ни­ят қол­дир­ма­ди.

Бун­га­ча тер­ма жа­мо­амиз Вен­грия (4:1), Поль­ша (3:1) ва Мол­до­ва (3,5:0,5) тер­ма жа­мо­ала­ри­ни мағлуб этиб, фақат АҚШ тер­ма­си­га 1,5:2,5 ҳи­со­би­да ютқиз­ган эди.

Жаҳон шах­мат олим­пи­а­да­си 3 де­кабр­га қа­дар да­вом эта­ди. Ке­ча му­со­бақа­да 6 ва 7-тур учра­шувла­ри бў­либ ўт­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.