Эъ­лон “Silk Road Insurance” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

ту­га­ти­ла­ёт­ган­ли­ги му­но­са­ба­ти би­лан жа­ми­ят ба­лан­си­да­ги асо­сий во­си­та­лар­нинг бо­зор қий­ма­ти­ни аниқлаш мақ­са­ди­да му­стақил баҳо­лов­чи ташкилотлар ўр­та­си­да тан­лов ўт­ка­зи­ли­ши­ни маъ­лум қи­ла­миз.

Тан­ло­в­да қат­на­шиш ис­та­ги­ни бил­дир­ган баҳо­лов­чи ташкилотлар жа­ми­ят­га ўз ти­жо­рат та­кли­фла­ри­ни ёпиқ кон­верт­га со­лган ҳолда тақ­дим эти­ши сўра­ла­ди.

Тан­ло­в­да иш­ти­рок эти­ш­га қуй­и­да­ги таш­ки­лот­лар­га рух­сат бе­ри­ла­ди:

– ка­ми­да ик­ки йил­лик ма­ла­ка ста­жи­га эга бўл­ган баҳо­лов­чи таш­ки­лот:

Тан­лов та­кли­фи қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­дан ибо­рат бў­ли­ши ло­зим:

– кўр­са­ти­ла­ди­ган хиз­мат­нинг бо­шланғич қий­ма­ти тўғрисида қат­на­шув­чи­нинг тан­лов­га бер­ган та­кли­фи;

– давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ган­ли­ги тўғрисида гу­воҳ­но­ма нус­ха­си;

– баҳо­лаш хиз­ма­ти­ни амал­га оши­риш бўй­и­ча те­ги­шли ли­цен­зия нус­ха­си ва баҳо­лов­чи­нинг ма­ла­ка сер­ти­фи­ка­ти. Баҳо­лаш иши­ни ба­жа­риш муд­да­ти: шар­тно­ма ту­зи­л­ган са­на­дан бо­шлаб 15 кун муд­дат ичи­да. Тан­лов­нинг бо­шла­ниш ва яку­ний муд­дат­ла­ри: 2018 йил­нинг 1 де­кабри­дан 15 де­каб­ри­га қа­дар.

Ман­зил: Тош­кент шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 6-уй, 425-хо­на. Маъ­лу­мот учун элек­трон поч­та ман­зи­ли: [email protected] ва те­ле­фон рақам­лар: (371) 25921-54, 259-21-56.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.