“Ўз­са­но­атқу­ри­лиш­банк” АТБ

ак­ци­ядор­ла­ри­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши ўт­ка­зи­ли­ши ҳақи­да

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ЖАМИЯТ - “Ўз­са­но­атқу­ри­лиш­банк” АТБ Кен­га­ши.

ХА­БАР­НО­МА “Ўз­бе­ки­стон са­но­ат-қу­ри­лиш банк” ак­ци­ядор­лик ти­жо­рат бан­ки (поч­та ман­зи­ли: Тош­кент шаҳри, Шаҳри­са­бз кў­ча­си, 3-уй, элек­трон поч­та ман­зи­ли: [email protected]) ак­ци­ядор­лар­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши ўт­ка­зи­ли­ши маъ­лум қи­ли­на­ди.

Ак­ци­ядор­лар­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши ўт­ка­зи­ла­ди­ган са­на, вақт ва жойи: 2018 йил 14 де­кабрь ку­ни со­ат 11.00, Тош­кент шаҳри, Мустақил­лик шоҳкў­ча­си, 5-уй­да жой­ла­ш­ган банк би­но­си­да.

Йиғи­лиш кун тар­ти­би: 1. Аф­фил­лан­ган шахс би­лан би­тим ту­зиш. 2. Банк­нинг таш­ки­лий ту­зил­ма­си­ни та­с­диқлаш. Йиғи­лиш қат­наш­чи­ла­ри­ни рўй­хат­га олиш 2018 йил 14 де­кабрь ку­ни со­ат 10.00 дан бо­шла­на­ди. Уму­мий йиғи­ли­ш­га оид ах­бо­рот (ма­те­ри­ал)лар би­лан қуй­и­да­ги ман­зил­да та­ни­шиш мум­кин: Тош­кент шаҳри, Мустақил­лик шоҳкў­ча­си, 5-уй.

Ак­ци­ядор­лар шах­сан ёки улар­нинг ва­кил­ла­ри шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат, бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма (жис­мо­ний шахс ва­кил­ла­ри но­та­ри­ал та­с­диқлан­ган, юри­дик шахс ва­кил­ла­ри таш­ки­лот то­мо­ни­дан бе­ри­л­ган ишонч­но­ма) би­лан йиғи­ли­ш­да иш­ти­рок эти­шла­ри мум­кин.

Уму­мий йиғи­лиш ўт­ка­зи­ли­ши ҳақи­да ха­бар қи­лиш учун банк ак­ци­ядор­ла­ри­нинг ре­ест­ри­ни ша­кл­лан­ти­ри­л­ган са­на­си: 2018 йил 30 но­ябрь.

Уму­мий йиғи­ли­ш­да иш­ти­рок этиш ҳуқуқи­га эга бўл­ган банк ак­ци­ядор­лар­нинг ре­ест­ри­ни ша­кл­лан­ти­риш са­на­си: 2018 йил 10 де­кабрь.

Му­ро­жа­ат учун те­ле­фон­лар: (71) 120-45-07, 120-36-25.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.