“Ko‘chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни фи­ли­а­ли

Бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­к­ро­ран та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ЖАМИЯТ - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Сав­до­га Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш қў­ми­та­си­нинг 2018 йил 9 ок­тябрь кун­ги 159-П-рақам­ли буй­руғи, шу­нин­г­дек, Бе­ру­ний ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 2018 йил 19 сен­тябр­да­ги 5419-рақам­ли қа­ро­ри­га, шу­нин­г­дек, “Кўч­мас мулк сав­до хиз­ма­ти” МЧЖ Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни фи­ли­а­ли ким ош­ди сав­до­ла­ри­ни ўт­ка­зиш ко­мис­си­я­си­нинг 2018 йил 3 де­кабр­да­ги ба­ён­но­ма қа­ро­ри­га асо­сан як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш бўй­и­ча Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си, Бе­ру­ний ту­ма­ни­дан қуй­и­да­ги ер участ­ка­ла­ри та­к­ро­ран қўй­ил­моқ­да:

– Бе­ру­ний ту­ма­ни, Сар­коп ОФЙ ҳу­д­у­ди­да­ги, 358к-кон­ту­ри­дан ҳар би­ри­нинг сатҳи 400 кв.м. бўл­ган 1, 7, 8, 20, 24, 28, 37, 48-рақам­ли ер участ­ка­ла­ри. Уш­бу ер участ­ка­ла­ри­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 100 000 сўм.

Аук­ци­он сав­до 2019 йил 7 ян­варь ку­ни со­ат 12.00 дан бо­шлаб Бе­ру­ний ту­ма­ни Пе­да­го­ги­ка кол­ле­жи­нинг маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ли­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2019 йил 4 ян­варь ку­ни со­ат 18.00 тўх­та­ти­ла­ди. Маз­кур ер участ­ка­ла­ри 2019 йил 7 ян­варь ку­ни ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да ер участ­ка­лар­нинг та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до­си: 2019 йил 7 фев­раль ку­ни со­ат 12.00 да Бе­ру­ний ту­ма­ни Пе­да­го­ги­ка кол­ле­жи­нинг маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ли­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Та­к­ро­рий сав­до учун бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2019 йил 6 фев­раль ку­ни со­ат 18.00 тўх­та­ти­ла­ди. Сав­до­га қўй­и­л­ган ер участ­ка­ла­ри би­лан Бе­ру­ний ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги ва­кил­ла­ри иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин. Аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш маз­кур ха­бар­но­ма эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб “Кўч­мас мулк сав­до хиз­ма­ти” МЧЖ Бе­ру­ний ту­ман­ла­ра­ро фи­ли­а­ли кўч­мас мулк аген­ти то­мо­ни­дан со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик) қа­бул қи­ли­на­ди.

Та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқлар­нинг бо­шланғич баҳо­си­нинг 100 фо­из миқ­до­ри­да за­ка­лат пу­ли­ни бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган охир­ги кун­га­ча, “Ту­рон­банк” АТБ Ну­кус ф-лда­ги МФО 00585, СТИР 207122519, 20208000504920609003 ҳ/р.га тўлашла­ри шарт.

Сав­до ғо­ли­би­га сав­до ку­ни­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун муд­дат ичи­да ер­га бўл­ган ҳуқуқ­ни та­сар­руф қи­лиш шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш шар­тла­ри, шу­нин­г­дек, тўлан­ган за­ка­лат миқ­до­ри со­тиб олиш тў­ло­ви миқ­до­ри­нинг 100 фо­из­дан кам бў­либ қолган тақ­дир­да, етиш­ма­ёт­ган миқ­до­ри­ни шар­тно­ма ту­зи­л­гун­га қа­дар тўлаб бе­риш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди.

За­ка­лат тўғри­си­да­ги ке­ли­шув им­зо­лан­ган­дан сўнг та­ла­б­гор сав­до таш­ки­лот­чи­си­га аук­ци­он сав­до ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни бу­юрт­ма­но­ма би­лан бир­га тақ­дим эта­ди­лар: – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­си – пас­порт нус­ха­си; – хо­ри­жий юри­дик шах­слар – улар­нинг уста­ви­ни бел­ги­лан­ган тар­тиб­да ле­га­ли­за­ция қи­лин­ган нус­ха­си; – хо­ри­жий фуқа­ро­лар – чет давлат мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­пор­ти; – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган ва яшаш гу­воҳ­но­ма­си­га эга бўл­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си нус­ха­си; – за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си. Бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ман­зил: Бе­ру­ний ту­ма­ни, Халқлар Дўст­ли­ги кў­ча­си, рақам­сиз уй, му­сиқа мак­та­би­нинг эски би­но­си­нинг 1-қа­ва­ти­да. Те­ле­фон: (+99861) 222-84-44. Рас­мий сай­ти­миз: www.1kms.uz. элек­трон поч­та: [email protected] Ли­цен­зия: RR-0001.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.