“Respublika mulk markazi” МЧЖ Тош­кент мин­тақа­вий фи­ли­а­ли

бо­шланғич баҳо­си ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ТОРГИ -

Сав­до­га Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си ҳу­зу­ри­да­ги Гид­ро­ме­тео­ро­ло­гия хиз­ма­ти мар­ка­зи (Ўз­гид­ро­мет)га те­ги­шли, 1. “АТ3-3 ЗИЛ-130” ру­сум­ли, д/р 01/126LВА бўл­ган 1983 йил­да и/ч., бо­шланғич баҳо­си – 19 653 400 сўм. 2. “УАЗ -39621-01” ру­сум­ли, д/р 01/158PВА бўл­ган 1985 йил­да и/ч., бо­шланғич баҳо­си – 4 010 700 сўм. 3. “УАЗ 3741-01” ру­сум­ли, д/р 01/TBА бўл­ган 1987 йил­да и/ч., бо­шланғич баҳо­си – 4 010 700 сўм бўл­ган тех­ник но­соз ҳол­да­ги ав­то­транс­порт во­си­та­ла­ри.

Аук­ци­он сав­до 2019 йил 4 ян­варь ку­ни со­ат 11.00 да ўт­ка­зи­ла­ди. Ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2019 йил 2 ян­варь ку­ни со­ат 18.00. Ав­то­транс­порт во­си­та­си шу ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до 2019 йил 11, 18 ян­варь кун­ла­ри со­ат 11.00 да ўт­ка­зи­ла­ди. Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш: 2019 йил 11 ян­варь кун­ги сав­до­лар учун 9 ян­варь ку­ни со­ат 18.00; 2019 йил 18 ян­варь кун­ги сав­до учун 16 ян­варь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Та­ла­б­гор­лар за­ка­лат ке­ли­шув шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаб, мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Давр­банк” ХАТБ Бош Ама­ли­ёт­лар бо­шқар­ма­си­да­ги ҳи­соб рақа­ми: 2260 4000 8005 7145 2003, МФО 00981, СТИР 200 933 850 га тўлашла­ри шарт. Сав­до ғо­ли­би­га 10 банк ку­ни ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди. Аук­ци­он сав­до ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: Тош­кент шаҳри, Мат­бу­от­чи­лар кў­ча­си, 32-уй. Тел.: 233-28-52. Рас­мий сайт: www.rmm.uz. Гу­воҳ­но­ма: 001805.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.