“Сав­до­ин­те­грал” МЧЖ бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ ким ош­ди сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Ким ош­ди сав­до­га Ан­ди­жон ви­ло­я­ти Иқти­со­дий су­ди­нинг 2018 йил 5 ап­рель кун­ги 4-1701-1802/1007-рақам­ли ҳал қи­лув қа­ро­ри­га асо­сан Ан­ди­жон шаҳри “Обо­дон­чи­лик” МЧЖ банк­рот, деб эъ­ти­роф эти­л­ган. “Обо­дон­чи­лик” МЧЖ кре­ди­тор­ла­ри­нинг 2018 йил 5 де­кабрь кун­ги 8-рақам­ли йиғи­лиш қа­ро­ри ва 2018 йил 5 де­кабрь кун­ги 01/171-А-рақам­ли ха­ти би­лан банк­рот жа­ми­ят­га те­ги­шли бўл­ган:

1. Ан­ди­жон шаҳри, Го­голь кў­ча­си, 19-ман­зил­да жой­ла­ш­ган, уму­мий ер май­до­ни 9369,96 кв.м., қу­ри­лиш май­до­ни 1076,73 кв.м.дан ибо­рат бўл­ган 0019-ли­тер­да­ги ҳо­жатхо­на би­но­си – 7,15 кв.м., 00020-ли­тер­да­ги ом­бор­хо­на би­но­си – 605,15 кв.м., 0023-ли­тер­да­ги ўт ўчи­риш би­но­си – 45,03 кв.м., 0024-ли­тер­да­ги бо­стир­ма – 7,48 кв.м., 0027-ли­тер­да­ги ҳо­вуз – 183,76 кв.м., 0028-ли­тер­да­ги қу­ри­лиш ту­гал­лан­ма­ган би­но – 228,16 кв.м. би­но ва ин­шо­от­ла­ри ҳам­да кўп йил­лик да­рахт­ла­ри: сос­на – 33 туп, беҳи – 2 тўп, хур­мо – 3 туп, узум – 2 туп, ги­лос – 5 туп, ол­ма – 2 туп, ёнғоқ – 1 туп, ўрик – 9 туп, анор – 3 туп, эман – 8 туп ҳам­да 15 до­на пла­фон­дан ибо­рат мулк­лар­ни ва ка­дастр ҳуж­жа­ти­да кўр­са­ти­л­ган ҳуж­жат­сиз қу­ри­л­ган 2-те­мир дар­во­за, 12 кв.м.дан ибо­рат ёғоч на­вес­ни бо­шланғич (старт) ту­га­тиш қий­ма­ти­да 555 145 112 (Беш юз эл­лик беш мил­ли­он бир юз қи­рқ беш минг бир юз ўн ик­ки) сўм­да мул­кий ма­жмуа ҳо­ла­ти­да сав­до­ла­ри­га қўй­ил­моқ­да. Ким ош­ди савдо 2019 йил 8 ян­варь ку­ни со­ат

11.00 да, уш­бу кун­да ким ош­ди савдо бў­либ ўт­ма­ди, деб эъ­ти­роф эти­л­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий савдо 2019 йил 10, 12, 14, 16, 18 ян­варь кун­ла­ри со­ат 11.00 да Ан­ди­жон шаҳри, Али­шер На­во­ий шоҳкў­ча­си, 35уй­да бў­либ ўта­ди. Ким ош­ди сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­и­зи миқ­до­ри­да га­ров пу­ли­ни “Сав­до­ин­те­грал” Мчж­нинг “Ка­пи­тал­банк” МАБ Тош­кент бў­ли­ми­да­ги МФО 01088,

СТИР 205799183, 20208000104434488001 ҳи­соб рақа­ми­га тўла­ган­дан сўнг ари­за­лар қа­бул қи­ли­на­ди.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар қа­бул қи­лиш эъ­лон чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) қа­бул қи­ли­на­ди. Ким ош­ди савдо ўт­ка­зи­ли­ши­дан 1 (бир) кун ол­дин ари­за қа­бул қи­лиш тўх­та­ти­ла­ди. Ари­за қа­бул қи­лиш ман­зи­ли: Ан­ди­жон шаҳри, Али­шер На­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй­да қа­бул қи­ли­на­ди.

Ким ош­ди сав­до­да қат­на­шиш учун жис­мо­ний шах­слар пас­порт нус­ха­си, юри­дик шах­слар жа­ми­ят ни­зо­ми ва таъ­сис ҳуж­жат­ла­ри, агар ва­ко­лат­ли шахс қат­наш­са, бел­ги­лан­ган тар­тиб­да бе­ри­л­ган ишонч­но­ма тақ­дим қи­ли­ши ло­зим. Қў­шимча маъ­лу­мот учун ман­зил ва те­ле­фон: “Сав­до­ин­те­грал” МЧЖ, Ан­ди­жон шаҳри, Али­шер На­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй. Тел.: (+99891) 496-04-60.

Ли­цен­зия: RR-0103.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.