“Сав­до­ин­те­грал” МЧЖ бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ ким ош­ди сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Ким ош­ди сав­до­си­га Ан­ди­жон ви­ло­я­ти Иқти­со­дий су­ди­нинг 2018 йил 24 май кун­ги 17-1711/5331-рақам­ли ҳал қи­лув қа­ро­ри­га асо­сан Жа­лақу­дуқ ту­ма­ни “Пах­та­кор аг­ро-тех” МЧМ МТП банк­рот, деб эъ­ти­роф эти­л­ган. “Пах­та­кор аг­ро-тех” МЧМ МТП кре­ди­тор­ла­ри­нинг 2018 йил 30 но­ябр­да­ги 7-рақам­ли йиғи­лиш қа­ро­ри ва 2018 йил 4 де­кабрь кун­ги 017/2-5331-рақам­ли ха­ти би­лан банк­рот жа­ми­ят­га те­ги­шли бўл­ган:

Жа­лақу­дуқ ту­ма­ни, Қа­тор­тол ҚФЙ, Ма­да­ни­ят МФЙДА жой­ла­ш­ган уму­мий ер май­до­ни 1,63 га.дан ибо­рат қу­ри­лиш май­до­ни 569,60 кв.м.да­ги ма­ши­на трак­тор пар­ки би­но ва ин­шо­от­ла­ри­ни бо­шланғич (старт) қий­ма­ти 178 979 095 (Бир юз ет­миш сак­киз мил­ли­он тўққиз юз ет­миш тўққиз минг тўқ­сон беш) сўм­да мул­кий ма­жмуа ҳо­ла­ти­да сав­до­ла­ри­га қўй­ил­мок­да.

Савдо кун­ла­ри муд­да­ти­ни бел­ги­ла­ш­да Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си “Банк­рот­лик тўғри­си­да”ги қо­ну­ни­нинг 135-, 110-мод­да­ла­ри тар­ти­би­да та­к­ро­рий сав­до­лар­га ўн беш кун­лик муд­да­ти­га қўй­ил­мок­да 21 де­кабрь ку­ни

со­ат 14. 00 да, уш­бу кун­да ким ош­ди савдо бў­либ ўт­ма­ди, деб эъ­ти­роф эти­л­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий савдо 2018 йил 24 ва 26 де­кабрь ку­ни 14.00 да Ан­ди­жон шаҳри, Али­шер На­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй­да бў­либ ўта­ди.

Ким ош­ди сав­до­да кат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­из миқ­до­ри­да га­ров пу­ли­ни “Сав­до­ин­те­грал” Мчж­нинг “Ка­пи­тал­банк” МАБ Тош­кент бў­ли­ми­да­ги МФО 01088, СТИР

205799183, 20208000104434488001 ҳи­соб рақа­ми­га тўла­ган­дан сўнг ари­за­лар қа­бул қи­ли­на­ди.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар қа­бул қи­лиш эъ­лон чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) қа­бул қи­ли­на­ди. Ким ош­ди савдо ўт­ка­зи­ли­ши­дан 1 (бир) кун ол­дин ари­за қа­бул қи­лиш тўх­та­ти­ла­ди. Ари­за қа­бул қи­лиш ман­зи­ли: Ан­ди­жон шаҳри, Али­шер На­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй­да қа­бул қи­ли­на­ди.

Ким ош­ди сав­до­да қат­на­шиш учун жис­мо­ний шах­слар пас­порт нус­ха­си, юри­дик шах­слар жа­ми­ят Ни­зо­ми ва таъ­сис ҳуж­жат­ла­ри, агар ва­ко­лат­ли шахс қат­наш­са бел­ги­лан­ган тар­тиб­да бе­ри­л­ган ишонч­но­ма тақ­дим қи­ли­ши ло­зим. Қў­шимча маъ­лу­мот учун ман­зил ва те­ле­фон: “Сав­до­ин­те­грал” МЧЖ, Ан­ди­жон шаҳри, Али­шер На­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй. Тел.: (+99891) 496-04-60.

Ли­цен­зия: RR-0103.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.