“Best Realtor” МЧЖ Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­лар­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ИҚТИСОДИЁТ -

Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақобатни ри­вож­лан­ти­риш қў­ми­та­си­нинг 2018 йил 25 май­да­ги 94-П-буй­руғи ва Шу­ма­ной ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 2018 йил 8 май­да­ги 427/5-қа­ро­ри­га асо­сан як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш бўй­и­ча Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си, Шу­ма­ной ту­ма­ни­дан ер участ­ка­ла­ри аукцион сав­до­лар­га қай­та қўй­ил­моқ­да.

1. Та­за ба­зар МФЙ, Амир Те­мур кў­ча­си­дан 26-ер участ­ка­си. Бо­шланғич баҳо­си – 28 800 (йи­гир­ма сак­киз минг сак­киз юз) сўм.

2. Мон­шақ­лы МПЖ ҳу­д­у­ди­дан 2Г-ер участ­ка­си. Бо­шланғич баҳо­си – 28 800 (йи­гир­ма сак­киз минг сак­киз юз) сўм.

3. Мон­шақ­лы МФЙ, Улуғ­бек кў­ча­си­дан 5-ер участ­ка­си. Бо­шланғич баҳо­си – 28 800 (йи­гир­ма сак­киз минг сак­киз юз) сўм.

4. Бег­жап ОФЙ, Қа­ра­бай­лы аҳо­ли пунк­ти­дан 3-ер участ­ка­си. Бо­шланғич баҳо­си – 14 000 (ўн тўрт минг) сўм.

5. Ма­мый ОФЙ, Тоғай аҳо­ли пунк­ти­дан 22А-ер участ­ка­си. Бо­шланғич баҳо­си – 14 000 (ўн тўрт минг) сўм.

6. Сар­ман­бай­көл ОФЙ, Ша­мам­бет аҳо­ли пунк­ти­дан 20А-ер участ­ка­си. Бо­шланғич баҳо­си – 14 000 (ўн тўрт минг) сўм.

7. Дий­ха­на­бад ОФЙ, Пах­та­чи аҳо­ли пунк­ти­дан 18-ер участ­ка­си. Бо­шланғич баҳо­си – 14 000 (ўн тўрт минг) сўм.

8. Дий­ха­на­бад ОФЙ, Сат­тар аҳо­ли пунк­ти­дан 13, 14, 15, 16, 17ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 14 000 (ўн тўрт минг) сўм.

9. Бир­ле­шик ОФЙ, Ма­мый да­ла­сы аҳо­ли пунк­ти­дан 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 14 000 (ўн тўрт минг) сўм. Уш­бу ер участ­ка­ла­ри­нинг ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. Аукцион савдо 2019 йил 24 ян­варь ку­ни со­ат 11.00 да Шу­ма­ной ту­ма­ни ҳо­ки­ми­я­ти маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ла­ди. Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш 2019 йил 23 ян­варь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди. Маз­кур ер участ­ка­ла­ри 2019 йил 24 ян­варь ку­ни ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, ер участ­ка­ла­ри­нинг та­к­ро­рий аукцион сав­до­лар 2019 йил­нинг 25 фев­раль, 28 март кун­ла­ри со­ат 11.00 да Шу­ма­най ту­ма­ни ҳо­ки­ми­я­ти маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ли­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз.

Та­к­ро­рий сав­до­лар бўй­и­ча бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш 2019 йил 22 фев­раль, 27 март кун­ла­ри со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Сав­до­га қўй­и­л­ган ер участ­ка­ла­ри би­лан Шу­ма­ной ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги ва­кил­ла­ри иш­ти­ро­ки­да тўғри­дан-тўғри ман­зи­л­га бо­риб та­ни­шиш мум­кин. Аукцион сав­до­га қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш га­зе­та­да эъ­лон чиққан кун­дан бо­шлаб «Best realtor» МЧЖ Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си фи­ли­а­ли та­ра­фи­дан Ну­кус шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 122-уй, 2-қа­ват, 4-хо­на­да со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча (со­ат 13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик) қа­бул қи­ли­на­ди.

Та­ла­б­гор­лар их­ти­ё­рий­лик асо­си­да аукцион сав­до­да қат­на­шиш учун ари­за топ­ши­ри­шла­ри ва савдо таш­ки­лот­чи­си­нинг ах­бо­рот-мас­лаҳат хиз­мат­ла­ри­дан фой­да­лан­ган­ли­кла­ри учун энг кам иш ҳақи­нинг 0,5 ба­ра­ва­ри миқ­до­ри­да тў­лов тўлашла­ри мум­кин ва ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг бо­шланғич баҳо­си­нинг 100 фо­из миқ­до­ри­да за­ка­лат пу­ли­ни «Best Realtor» МЧЖ Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си фи­ли­а­ли «Ту­рон­банк» АТБ Ну­кус шаҳри фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 2020 8000 7004 3360 1014, МФО 00585, СТИР 303179580.

Савдо ғо­ли­би­га савдо ку­ни­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун муд­дат ичи­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди.

Аукцион сав­до­да қат­на­шиш учун савдо таш­ки­лот­чи­си ва та­ла­б­гор ўр­та­си­да за­ка­лат тўғри­си­да­ги ке­ли­шув им­зо­ла­на­ди, шун­дан сўнг та­ла­б­гор савдо таш­ки­лот­чи­си­га аукцион сав­до­ни ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни ило­ва қи­л­ган ҳол­да аукцион сав­до­да қат­на­ши­ш­га бу­юрт­ма­но­ма­ни тақ­дим эта­ди: – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­ла­ри – пас­пор­ти­нинг нус­ха­си; – хо­ри­жий юри­дик шах­слар – улар­нинг давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­си­нинг нус­ха­си, таъ­сис­чи­лар рўй­ха­ти ва уста­ви­ни бел­ги­лан­ган тар­тиб­да ле­га­ли­за­ция қи­лин­ган нус­ха­си;

– хо­ри­жий фуқа­ро­лар – чет давлат­нинг мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­пор­ти;

– Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган ва яшаш гу­воҳ­но­ма­си­га эга бўл­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си­нинг нус­ха­си;

– за­ка­лат пу­ли­ни тўла­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си­ни тақ­дим эта­ди.

Бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ман­зил: Ну­кус шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 122-уй, 4-хо­на. Те­ле­фон: (+998 97) 353-03-22, (+998 97) 505-08-83. Рас­мий сай­ти­миз: emulk.uz, Элек­трон поч­та: [email protected] Ли­цен­зия: 0225. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.