“Rivoj Rieltor Zamin” МЧЖ очиқ аукцион сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ИҚТИСОДИЁТ -

“Ўз­бек­энер­го” АЖ бо­шқа­рув ра­и­си У.му­ста­фо­ев­нинг 13.07.2018 йил­да­ги 355-буй­руғи ва “Хо­разм ҳу­д­у­дий электр тар­моқла­ри” Аж­нинг 2018 йил 4 де­кабр­да­ги 4189-ха­ти­га асо­сан 2019 йил 25 ян­варь ку­ни со­ат 11.00 да Ур­ганч шаҳри, Ёғ­ду кў­ча­си, 8-уй, 21-хо­на­да жой­ла­ш­ган “Rivoj Rieltor Zamin” МЧЖ би­но­си­да бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да очиқ аукцион сав­до­си ўт­ка­зи­ла­ди.

1. “Хо­разм ҳу­д­у­дий эла­ектр тар­моқла­ри” Аж­га қа­рашли Хонқа ту­ма­ни, Са­ра­па­ён қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган, уму­мий май­до­ни 8553,0 кв.метр, қу­ри­лиш ости май­до­ни 811,33 кв.метр бўл­ган бо­ла­лар ором­гоҳи би­но ва ин­шо­от­ла­ри, нар­хи 545 176 000 сўм.

2. “Хо­разм ҳу­д­у­дий эла­ектр тар­моқла­ри” Аж­га қа­рашли Ян­ги­а­риқ шаҳар­ча­си, Мустақил­лик кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган, уму­мий май­до­ни 1012,0 кв.метр, қу­ри­лиш ости май­до­ни 228,04 кв.метр бўл­ган ман­тёр­лик би­но­си, нар­хи 42 654 000 сўм.

3. “Хо­разм ҳу­д­у­дий эла­ектр тар­моқла­ри” Аж­га қа­рашли Гур­лан ту­ма­ни, Гу­ли­стон қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган, уму­мий май­до­ни 9626,0 кв.метр, қу­ри­лиш ости май­до­ни 426,39 кв.метр бўл­ган Гу­ли­стон уста­лик участ­ка­си би­но ва ин­шо­от­ла­ри, нар­хи 180 434 000 сўм.

Аукцион сав­до­ла­ри 2019 йил 25 ян­варь ку­ни бў­либ ўт­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий аукцион сав­до­ла­ри 2019 йил­нинг 30 ап­рель ку­ни­га­ча рас­мий иш кун­ла­ри бў­либ ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз.

Уш­бу сав­до­га чиқа­ри­л­ган мулк­лар бўй­и­ча бу­юрт­ма­но­ма­лар эъ­лон чиққан кун­дан бо­шлаб со­ат 10.00 дан 17.00 га­ча, ҳар ку­ни (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) Ур­ганч шаҳри, Ёғ­ду кў­ча­си, 8-уй, 21-хо­на­да “Rivoj Rieltor Zamin” МЧЖ би­но­си­да қа­бул қи­ли­на­ди.

Сав­до­га қўй­и­л­ган мулк би­лан со­тув­чи ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин. Та­ла­б­гор­лар объ­ект нарх­и­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни “Rivoj Rieltor Zamin” Мчж­нинг Мил­лий банк Ур­ганч бў­ли­ми­да­ги МФО 00547, СТИР 304250478, 20208000300703107001 ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри ва уш­бу пул­лар­нинг тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат би­лан бир­га қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни тақ­дим эти­шла­ри шарт:

– жис­мо­ний шах­слар – фуқа­ро­лик пас­пор­ти, сав­до­да ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма, унинг шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат нус­ха­си­ни ило­ва қи­л­ган ҳол­да;

– юри­дик шах­слар – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си, агар ва­ко­лат­ли шахс қат­наш­са, унинг шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат ило­ва қи­лин­ган ҳол­да ўр­на­ти­л­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма.

Те­ле­фон: (0-362) 228-45-70, (+998 97) 706-8002. Ли­цен­зия: RL-0157.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.