“Toshkent universal auktsion savdo” МЧЖ

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

2019 йил 24 ян­варь ку­ни бо­шланғич нар­хи босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да­ги очиқ аукцион сав­до­лар ўт­ка­за­ди!

Аукцион сав­до­лар­га Тош­кент ш., Ол­ма­зор ту­ма­ни, Уста Ши­рин кў­ча­си, 136-уй­да жой­ла­ш­ган “Moddiy-texnik ta’minot boshqarmasi” ДК ба­лан­си­да­ги 2015 й. и/ч, д/р 01/943UDA, бо­шланғич нар­хи 65 261 863 сўм бўл­ган “COBALT” ру­сум­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си қўй­и­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш, рас­мий иш кун­ла­ри маз­кур эъ­лон чиққан кун­дан бо­шла­на­ди ва савдо ку­ни­дан 2 (ик­ки) кун ав­вал со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Сав­до­лар­да қат­на­шиш учун бо­шланғич нарх­нинг ка­ми­да 20 фо­и­зи миқ­до­ри­да­ги за­ка­лат пу­ли “Toshkent universal auktsion savdo” Мчж­нинг “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Шай­хон­тоҳур фи­ли­а­ли­да­ги ФА 00425, СТИР 302071274, 2020 8000 7049 2931 8001 ҳи­соб рақа­ми­га тўла­на­ди.

Савдо ғо­ли­би­га савдо ку­ни­дан бо­шлаб йи­гир­ма кун муд­дат ичи­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш, тўлан­ган за­ка­лат пу­ли миқ­до­ри со­тиб олиш тў­ло­ви миқ­до­ри­нинг 15 фо­изи­дан ка­ми­ни таш­кил эт­ган тақ­дир­да, етиш­ма­ёт­ган сум­ма­ни шар­тно­ма ту­зи­л­гун­га қа­дар тўлаб бе­риш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди.

Маз­кур ав­то­транс­порт во­си­та­си юқо­ри­да бел­ги­лан­ган савдо ку­ни­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, у бўй­и­ча та­к­ро­рий аукцион сав­до­ла­ри, у со­ти­л­гун­га қа­дар нав­бат­да­ги ҳаф­та­лар­нинг ҳар пай­шан­ба кун­ла­ри ўт­ка­зи­ла­ди. Уш­бу ав­то­транс­порт во­си­та­си­га қи­зиқиш бил­дир­ган та­ла­б­гор­лар, унинг ҳо­ла­ти би­лан со­тув­чи таш­ки­лот­нинг юқо­ри­да кўр­са­тиб ўти­л­ган ман­зи­ли­га бо­риб та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Аукцион сав­до­лар со­ат 15.00 да бо­шла­на­ди ва қуй­и­да кўр­са­ти­л­ган ман­зил­да бў­либ ўта­ди: Тош­кент шаҳри, Ми­ро­бод ту­ма­ни, Амир Те­мур шоҳкў­ча­си, 16-а уй, 3-қа­ват, 307-хо­на (маж­лислар за­ли).

Му­ро­жа­ат учун те­ле­фон: 233-23-40, те­ле­факс: 233-23-40, элек­трон поч­та: [email protected] Гу­воҳ­но­ма: 005357.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.