“Ko‘chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ

Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си Бош фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма­босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­лар­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ТОРГИ -

Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақобатни ри­вож­лан­ти­риш қў­ми­та­си­нинг 2018 йил 19 де­кабр­да­ги 180-П-рақам­ли буй­руғи, шу­нин­г­дек, Шу­ма­ной ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 2018 йил 20 но­ябр­да­ги 964/11-рақам­ли қа­ро­ри­га асо­сан як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш бўй­и­ча Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си, Шу­ма­ной ту­ма­ни­дан 138 (бир юз ўт­тиз сак­киз) до­на ер участ­ка­си аукцион сав­до­га қўй­ил­моқ­да:

– Шу­ма­най ту­ма­ни, Мон­ша­к­лы МФЙ, 90-квар­та­ли­дан ҳар би­ри­нинг сатҳи 400 кв.м. бўл­ган 1А, 2А, 3А, 4А, 5А-ер участ­ка­ла­ри. Уш­бу ер участ­ка­ла­ри­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 28 800 сўм;

– Шу­ма­най ту­ма­ни, Дий­ха­на­бад ОФЙ, “Дий­ха­на­бад” аҳо­ли пун­ки­ти­дан ҳар би­ри­нинг сатҳи 400 кв.м. бўл­ган 1, 2, 3, 4-ер участ­ка­ла­ри;

– Шу­ма­най ту­ма­ни, Дий­ха­на­бад ОФЙ, “Из­ба­сар” аҳо­ли пун­ки­ти­дан ҳар би­ри­нинг сатҳи 400 кв.м. бўл­ган 2А, 3А, 4А-ер участ­ка­ла­ри;

– Шу­ма­най ту­ма­ни, Дий­ха­на­бад ОФЙ, “Из­ба­сар” ахо­ли пун­ки­ти­дан ҳар би­ри­нинг сатҳи 400 кв.м. бўл­ган 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-ер участ­ка­ла­ри.

– Шу­ма­най ту­ма­ни, Дий­ха­на­бад ОФЙ, “Май­лы озек” аҳо­ли пун­ки­ти­дан ҳар би­ри­нинг сатҳи 400 кв.м. бўл­ган 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ер участ­ка­ла­ри;

– Шу­ма­най ту­ма­ни, Ма­мый ОФЙ, “То­гай” аҳо­ли пун­ки­ти­дан ҳар би­ри­нинг сатҳи 400 кв.м. бўл­ган 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33-ер участ­ка­ла­ри;

– Шу­ма­най ту­ма­ни, Ак-жап ОФЙ, “Кос жап” аҳо­ли пун­ки­ти­дан ҳар би­ри­нинг сатҳи 400 кв.м. бўл­ган 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-ер участ­ка­ла­ри;

– Шу­ма­най ту­ма­ни, Ма­мый ОФЙ, “То­гай” аҳо­ли пун­ки­ти­дан ҳар би­ри­нинг сатҳи 400 кв.м. бўл­ган 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ер участ­ка­ла­ри;

– Шу­ма­най ту­ма­ни, Дий­ха­на­бад ОФЙ, “Шо­мах кол” аҳо­ли пун­ки­ти­дан ҳар би­ри­нинг сатҳи 400 кв.м. бўл­ган 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 41, 42, 43-ер участ­ка­ла­ри;

– Шу­ма­най ту­ма­ни, Бег-жап ОФЙ, “Ма­мый” аҳо­ли пун­ки­ти­дан ҳар би­ри­нинг сатҳи 400 кв.м. бўл­ган 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-ер участ­ка­ла­ри. Уш­бу ер участ­ка­ла­ри­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 14 000 сўм.

Аукцион савдо 2019 йил 28 ян­варь ку­ни со­ат 12.00 дан бо­шлаб Шу­ма­най ту­ма­ни ҳо­ки­ми­я­ти­нинг ма­жи­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ла­ди. Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2019 йил 25 ян­варь ку­ни со­ат 18.00. Маз­кур ер участ­ка­ла­ри 2019 йил 28 ян­варь ку­ни ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, ер участ­ка­ла­ри­нинг та­к­ро­рий аукцион сав­до­ла­ри 2019 йил­нинг 28 фев­раль, 1 ап­рель, 1 май ҳам­да 31 май кун­ла­ри со­ат 12.00 да Шу­ма­най ту­ма­ни ҳо­ки­ми­я­ти­нинг маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ли­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Та­к­ро­рий сав­до­лар учун бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2019 йил­нинг 27 фев­раль, 29 март, 30 ап­рель ҳам­да 30 май кун­ла­ри со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Сав­до­га қўй­и­л­ган ер участ­ка­ла­ри би­лан Шу­ма­най ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги ва­кил­ла­ри иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин. Аукцион сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш маз­кур ха­бар­но­ма эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб ҳаф­та­нинг ду­шан­ба, се­шан­ба, чор­шан­ба ва пай­шан­ба кун­ла­ри “КМСХ” МЧЖ Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си Бош фи­ли­а­ли то­мо­ни­дан Ну­кус шаҳри, А.ша­му­ра­то­ва кў­ча­си, 117-б уй­нинг 2-қа­ва­ти­да со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик) қа­бул қи­ли­на­ди, шу­нин­г­дек, ҳар ҳаф­та­нинг жу­ма ку­ни Шу­ма­най ту­ма­ни, Дўст­лик гу­за­ри кў­ча­си рақам­сиз уй­да жой­ла­ш­ган Шу­ма­най ту­ма­ни ҳо­ки­ми­я­ти би­но­си­да со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча (со­ат 13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик).

Та­ла­б­гор­лар савдо таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқлар­нинг бо­шланғич баҳо­си­нинг 100 фо­и­зи миқ­до­ри­да за­ка­лат пу­ли­ни бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган охир­ги кун­га­ча “Ту­рон­банк” АТБ Ну­кус ф-ли­да­ги МФО 00585, СТИР 207122519, 20208000504920609003 ҳ/р.га тўлашла­ри шарт.

Савдо ғо­ли­би­га савдо ку­ни­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун муд­дат ичи­да ер­га бўл­ган ҳуқуқ­ни та­сар­руф қи­лиш шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш шар­тла­ри, шу­нин­г­дек, тўлан­ган за­ка­лат миқ­до­ри со­тиб олиш тў­ло­ви миқ­до­ри­нинг 100 фо­изи­дан кам бў­либ қолган тақ­дир­да, етиш­ма­ёт­ган миқ­до­ри­ни шар­тно­ма ту­зи­л­гун­га қа­дар тўлаб бе­риш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди.

За­ка­лат тўғри­си­да­ги ке­ли­шув им­зо­лан­ган­дан сўнг та­ла­б­гор савдо таш­ки­лот­чи­си­га аукцион савдо ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни бу­юрт­ма­но­ма би­лан бир­га так­дим эта­ди­лар:

– Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­си – пас­порт нус­ха­си;

– хо­ри­жий юри­дик шах­слар – улар­нинг уста­ви­ни бел­ги­лан­ган тар­тиб­да ле­га­ли­за­ция қи­лин­ган нус­ха­си;

– хо­ри­жий фуқа­ро­лар – чет давлат мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­пор­ти;

– Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган ва яшаш гу­воҳ­но­ма­си­га эга бўл­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си нус­ха­си;

– за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си.

Ким ош­ди савдо ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си, Шу­ма­най ту­ма­ни ҳо­ки­ми­я­ти­нинг маж­лислар за­ли. Те­ле­фон: (0-361) 222-84-44. Рас­мий сай­ти­миз: www.1kms.uz. Элек­трон поч­та: [email protected] Ли­цен­зия: RR-0001.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.