“Best realtor” МЧЖ На­ман­ган мин­тақа­вий фи­ли­а­ли

бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­ла­ри­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Аукцион сав­до­га Халқ бан­ки Поп ту­ма­ни фи­ли­а­ли­нинг 2018 йил 26 но­ябр­да­ги 09-03/1166-бу­юрт­ма ха­ти­га асо­сан фи­ли­ал ба­лан­си­да­ги қуй­и­да­ги кўч­мас мулк объ­ект­ла­ри қўй­ил­моқ­да:

– Поп ту­ма­ни, Най­ман ҚФЙ, Як­ка­тут МФЙДА жой­ла­ш­ган, қу­ри­лиш ости май­до­ни 82,24 кв.м., фой­да­ли май­до­ни 62,06 кв.м. бўл­ган 014-банк шо­хоб­ча­си би­но-ин­шо­от­ла­ри, бо­шланғич баҳо­си – 31655066 сўм;

– Поп ту­ма­ни, Най­ман ҚФЙ, Чиға­ноқ қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган, қу­ри­лиш ости май­до­ни 66,82 кв.м., фой­да­ли май­до­ни 49,80 кв.м. бўл­ган 028-банк шо­хоб­ча­си би­но-ин­шо­от­ла­ри, бо­шланғич баҳо­си – 40347994 сўм.

Аукцион савдо 2019 йил 24 ян­варь ку­ни со­ат 11.00 дан бо­шлаб ўт­ка­зи­ла­ди. Бу­юрт­ма­но­ма­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик вақти). Бу­юрт­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2019 йил 22 ян­варь ку­ни со­ат 18.00.

Юқо­ри­да­ги кўч­мас мулк объ­ект­ла­ри 2019 йил 24 ян­варь ку­ни бў­либ ўта­ди­ган аукцион сав­до­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, 2019 йил 31 ян­варь, 7 ва 14 фев­раль кун­ла­ри со­ат 11.00 да та­к­ро­рий савдо бў­либ ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Бу­юрт­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти 2019 йил 31 ян­вар­да­ги та­к­ро­рий савдо учун 2019 йил 29 ян­варь, 2019 йил 7 фев­рал­да­ги та­к­ро­рий савдо учун 2019 йил 5 фев­раль ва 2019 йил 14 фев­рал­да­ги та­к­ро­рий савдо учун 2019 йил 12 фев­раль кун­ла­ри со­ат 18.00.

Сав­до­да қат­на­шиш учун бу­юрт­ма­но­ма би­лан бир­га­лик­да қуй­и­да­ги­лар тақ­дим эти­л­а­ди:

– юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, шу­нин­г­дек, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг сав­до­да қат­на­ши­ши учун қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, унинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт­нинг нус­ха­си, сав­до­да тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да, шу­нин­г­дек, қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма;

– аукцион тўғри­си­да­ги бил­ди­риш­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган банк ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си.

Савдо ғо­ли­би­га аукцион ўт­ка­зи­л­ган кун­дан бо­шлаб 10 кун ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди. Мулк учун тў­ло­влар­ни амал­ган оши­риш ва бо­шқа шар­тлар ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш вақти­да бел­ги­ла­на­ди.

Та­ла­б­гор­лар объ­ект бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни савдо таш­ки­лот­чи­си “Best realtor” МЧЖ На­ман­ган мин­тақа­вий фи­ли­а­ли­нинг “Ипо­те­ка-банк” АТИБ На­ман­ган фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 22604000800433601001, МФО 00223, СТИР 303179580.

Савдо таш­ки­лот­чи­си жой­ла­ш­ган, сав­до­да қат­на­шиш учун бу­юрт­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ва савдо ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: На­ман­ган шаҳри, Б.маш­раб кў­ча­си, 7-уй.

Те­ле­фон: (0-369) 227-85-25. E-mail: [email protected], веб­сайт: www.emulk.uz. Ли­цен­зия: RR-0225.

“Best realtor” МЧЖ На­ман­ган мин­тақа­вий фи­ли­а­ли­да 2018 йил но­ябрь ой­и­да ўт­ка­зи­л­ган очиқ аукцион сав­до­си на­ти­жа­си: 1. Халқ бан­ки Чуст ту­ма­ни фи­ли­а­ли ба­лан­си­да­ги, Чуст ту­ма­ни, Ол­мос ҚФЙ, Бу­лоқ­бо­ши МФЙ, Оҳун­бо­бо­ев кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган, қу­ри­лиш ости май­до­ни 28,16 кв.м., фой­да­ли май­до­ни 19,25 кв.м. бўл­ган Халқ бан­ки Чуст фи­ли­а­ли­нинг 081-шо­хоб­ча­си би­но­си, бо­шланғич баҳо­си – 18 071 745 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 19 750 000 сўм.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.